15.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa 

 Katowice , dnia 28.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2014/EW

w sprawie awarii wyłączenia z ruchu stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia”, zaistniałej w dniu 15 lipca 2014 r. o godzinie 2102 w zakładzie górniczym Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej.

W zakładzie górniczym Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej wyrobiska przewietrzane są prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory zabudowane w stacjach wentylatorów głównych przy szybach: „Otylia” i „Lech -II”. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Otylia” wyposażona została w dwa wentylatory główne typu PRJ-240/1,4 napędzane silnikami synchronicznymi 6 kV typu GAd-1512r/01 o mocy 470 kW.

W dniu 15 lipca 2014 r. w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia”:

  • pracował wentylator główny nr 2,
  • wentylator główny nr 1 był wyłączony z ruchu w związku z zaplanowanym, trwającym od dnia 7 lipca 2014 r., remontem.

W tym dniu o godzinie 2102 nastąpiło zadziałanie sygnalizacji ostrzegawczej przekroczenia temperatury I stopnia łożyska wentylatora nr 2. W związku z zadziałaniem sygnalizacji pracownik obsługi wyłączył wentylator.

Na podstawie zarejestrowanych pomiarów stwierdzono gwałtowny wzrost temperatury łożyska nr 2 wentylatora głównego nr 2, w zakresie od 42,77oC do 78,99oC, w godzinach od 2046 do 2102.

W związku z brakiem możliwości załączenia do ruchu wentylatora głównego nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia” oraz trwającym remontem wentylatora głównego nr 1 dyspozytor kopalni przystąpił do wycofania 22 pracowników z zagrożonych rejonów pod szyb wdechowy, a następnie na powierzchnię.

Po wykonaniu niezbędnych prac o godzinie 031 uruchomiono remontowany wentylator główny nr 1. W wyniku awaryjnego wyłączenia z ruchu stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia” nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń: metanu, tlenków węgla i dwutlenku węgla oraz spadku stężenia tlenu poniżej 19%. W związku ze zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Leon-II” pracowała bez zakłóceń.

Przyczyną awarii było wyłączenie wentylatora głównego nr 2 spowodowane gwałtownym wzrostem temperatury łożyska nr 2.

W związku z zaistniałą awarią, Dyrektor SUG wstrzymał ruch zakładu górniczego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej w części dotyczącej stacji wentylatorów głównych przy szybie „Otylia”, w zakresie wentylatora głównego nr 2 i określił warunki wznowienia ruchu tych urządzeń.

Informację sporządzono na podstawie danych z SUG.

do góry