15.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 29 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 43/2014/EW

dotycząca stanu faktycznego i przyczyn awarii zerwania i wpadnięcia do szybu kabla 6 kV typu YHKGXSFoyn 3x185 mm2 zabudowanego w szybie IIz po stronie północnej pomiędzy zrębem, a poziomem 900 m, zaistniałej w dniu 15.08.2014 r. około godz. 505 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „ Borynia–Zofiówka-Jastrzębie ” Ruch Zofiówka.

Awaria zaistniała w dwuprzedziałowym szybie IIz, o średnicy 7,2 m i głębokości 929,0 m, który pełni funkcję szybu wdechowego. Szyb przeznaczony jest do jazdy ludzi, ciągnienia urobku oraz transportu materiałów i urządzeń. Przedziały północny i południowy szybu wyposażono w górnicze wyciągi szybowe jednolinowe, dwunaczyniowe z klatkami czteropiętrowymi. Wyciąg szybowy w przedziale północnym udostępnia nadszybie, zrąb oraz poziomy 580, 705, i 900 m. Wyciąg szybowy w przedziale południowym udostępnia nadszybie, zrąb oraz poziomy 580, 705 m.

W szybie IIz zabudowane są m.in. kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sygnalizacyjne i światłowodowe. Po stronie północnej szybu zabudowane są 3 kable teletechniczne i dwa kable elektroenergetyczne 6 kV typu YHKGXSFoyn 3x185 mm2.
W dniu 14.08.2014 r. na zmianie „D” rozpoczynającej się od godz. 030 (w dniu 15.08.2014 r.) prowadzona była rewizja tygodniowa górniczych wyciągów szybowych w przedziale południowym i północnym szybu IIz oraz jazdy ludzi. Około godz. 505, bezpośrednio po przeprowadzonej jeździe ludzi, podczas jazdy pustą klatką nr 4 (klatka po stronie północnej przedziału północnego) do góry, z nieustalonych przyczyn głowica klatki pochwyciła poniżej zrębu jeden z kabli elektroenergetycznych 3x185 mm2, który został zerwany i wpadł do szybu. Nastąpiło przerwanie obwodu bezpieczeństwa maszyny wyciągowej, ruch I wyciągu szybowego został zatrzymany przy położeniu głowicy klatki nr 4 około 11 m powyżej zrębu szybu. Uszkodzeniu uległy m.in.: stacja nawrotu lin wyrównawczych przedziału północnego, daszek bezpieczeństwa pomostu na poziomie 705 m, pomost technologiczny nad poziomem 900 m, drugi kabel z ww. wiązki kablowej, kable elektroenergetyczne z pola nr 21 rozdzielni 6 kV „RG-1z” do pola nr 6 rozdzielni „N” na poziomie 900 m zabudowany po stronie południowej szybu oraz kabel z pola nr 32 rozdzielni 6 kV „RG-1z” do pola nr 9 rozdzielni „S” na poziomie 900 m, zabudowany po stronie zachodniej szybu.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczych wyciągów szybowych: przedziale południowym i północnym szybu IIz i ustalił warunki wznowienia ruchu:

  1. Opracować i zatwierdzić przez kierownika ruchu zakładu górniczego szczegółową technologię usuwania skutków wpadnięcia do szybu kabla elektroenergetycznego 6 kV typu YHKGXSFoyn 3x185 mm2, który zabudowany był po stronie północnej szybu pomiędzy zrębem i poziomem 900 zgodnie z wymaganiami punktu 5.30.11 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni¬czych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 wraz z późn. zm.). 
  2. Sporządzić inwentaryzację uszkodzeń elementów górniczych wyciągów szybowych oraz wyposażenia szybu. 
  3. Podjąć niezbędne środki zapobiegawcze, polegające w szczególności na przeprowadzeniu badań elementów górniczych wyciągów szybowych w szybie IIz przez właściwych rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie ustalonym przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego w składzie przyjętym dla odbioru technicznego wyciągu szybowego.


Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach.

do góry