16.01.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 4/2009/EW

w sprawie zaginięcia środków strzałowych – metanitu specjalnego E7H - w dniu 16 stycznia 2009 r., około godziny 450 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach.

Zaginięcie środków strzałowych nastąpiło w trakcie robót przygotowawczych dla wykonania aktywnej profilaktyki tąpaniowej przy użyciu MW w oddziale KG-1, w ścianie 558 w pokładzie 510 na poziomie 665 m.

W dniu 15.01.2009 r. na zmianie J, rozpoczynającej się o godzinie 130, w ścianie 558 zaplanowano wykonanie robót strzałowych – wstrząsowych (zruszająco-odprężających). Do tych robót wyznaczono dwóch instruktorów strzałowych, z których jeden pobrał ze składu MW całość środków strzałowych, a drugi przewidziany był do pomocy przy ładowaniu otworów strzałowych. Roboty strzałowe dozorował sztygar zmianowy oddziału górniczego wydobywczego, zgodnie z dokumentacją strzałową zatwierdzoną przez KRZG. Około godz. 450 podczas ładowania kolejnego otworu strzałowego, instruktor strzałowy stwierdził brak jednej puszki strzałowej z zawartością 10 kg metanitu specjalnego E7H. O powyższym powiadomił kierownika służby strzałowej, który nakazał rozpoczęcie poszukiwań i jednocześnie wydał polecenie wykonania zaplanowanych robót strzałowych. Nadzorujący roboty strzałowe sztygar zmianowy zamówił telefonicznie brakujące 10 kg MW, które pobrał instruktor strzałowy przebywający w składzie MW na poziomie 665m. Do poszukiwań zaginionego materiału wybuchowego zaangażowani zostali pracownicy oddziału górniczego wydobywczego, do których dołączyli instruktorzy strzałowi, po wykonaniu robót strzałowych w ścianie 558. Oprócz pracowników kopalni, w poszukiwaniach na terenie całego zakładu górniczego wzięli udział również funkcjonariusze policji z psami tropiącymi. Poszukiwania nie dały pozytywnych rezultatów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że okoliczności zdarzenia nie są jednoznaczne, dlatego też nie można wykluczyć kradzieży materiału wybuchowego. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem badań Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W związku z zaginięciem materiału wybuchowego, Dyrektor OUG w Katowicach w dniu 16.01.2009 r. wydał decyzję, którą nakazał:

  1. Przeprowadzić ponowne nadzwyczajne przeszkolenia osób dozoru ruchu górniczego nadzorujących roboty górnicze oraz pracowników upoważnionych do wykonywania robót strzałowych, które powinny uwzględniać przede wszystkim tematykę obejmującą:
    a) czynności związane z odbiorem, przewożeniem, przenoszeniem, przechowywaniem, używaniem środków strzałowych w zakładzie górniczym i prowadzeniem ścisłej ewidencji środków strzałowych w dziennikach strzałowych oraz zabezpieczeniem dojść do miejsc ładowania środków strzałowych do otworów strzałowych, przed dostępem osób nieupoważnionych,
    b) zasady bezpiecznego wykonywania pełnego cyklu robót strzałowych oraz postępowania, w przypadku stwierdzenia braku środków strzałowych, w szczególności w następstwie kradzieży lub zgubienia oraz w przypadkach znalezienia oraz pozostawienia bez dozoru środków strzałowych.
  2. Przeprowadzać nadzwyczajne kontrole pracowników wyjeżdżających z wyrobisk podziemnych, na okoliczność posiadania środków strzałowych, a ponadto przeprowadzać kontrole wyrobisk, w aspekcie ewentualnego ukrycia zagubionego materiału wybuchowego, wg szczegółowych ustaleń kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Postanowienia pkt 1 i 2 decyzji odpowiednio wdrożyć, w stosunku do pracowników podmiotów gospodarczych zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  4. Z przyczynami i okolicznościami zdarzenia zapoznać osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz zatrudnionych podmiotów gospodarczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry