16.01.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.01.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 16.01.2010 r. o godzinie 545 w KW S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, w przekopie gazowym na poziomie 565 m, któremu uległ młodszy ślusarz oddziału MDO - 45, lat 21, pracujący w górnictwie od 05.05.2008 r.

Wypadek zaistniał w przekopie gazowym na poziomie 565 m, w rejonie skrzyżowania z otamowanym chodnikiem M1 (badawczym) w pokładzie 503, bezpośrednio przy pomoście do przejścia nad trasą przenośnika. Wyrobiska w tym rejonie zostały zaliczone do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W miejscu wypadku przekop wykonany był w obudowie V29/10/II o rozstawie odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej za pomocą 13 rozpór wieloelementowych, z zastosowaniem opinki z okładzin żelbetowych. Wysokość wyrobiska w tym rejonie wynosiła około 4,2 m, szerokość około 5,2 m, a nachylenie spągu 00. Spąg i przejście dla załogi były suche. W wyrobisku zabudowana była trasa przenośnika taśmowego Gwarek 1400 (nr IV) odstawy głównej. Po stronie przejścia zabudowana była trasa kolejki podwieszanej spalinowej, natomiast na spągu znajdowało się torowisko z szyn S30. Na skrzyżowaniu z chodnikiem M1 (badawczym) zabudowany był stalowy pomost służący do przejścia nad trasą przenośnika taśmowego.

W dniu 16.01.2010 r. na zmianie „IV”, rozpoczynającej się o godzinie 030, sztygar zmianowy oddziału MDO skierował do prac związanych z luzowaniem taśmy (celem przygotowania do klejenia), trzech pracowników (dwóch ślusarzy - z których jeden pełnił funkcję przodowego oraz młodszego ślusarza). Po zabudowaniu zacisków, o długości 1700mm, na górnej taśmie w odległości 130m od napędu, przodowy udał się w rejon stacji napinającej i przystąpił do luzowania taśmy. Około godziny 545 podczas luzowania taśmy, doszło do niespodziewanego przemieszczenia się taśmy górnej (wskutek działania energii naprężonej taśmy), na której prawdopodobnie znajdował się młodszy ślusarz. Przemieszczające się wraz z taśmą zaciski pochwyciły i docisnęły prawą nogę ślusarza do konstrukcji przenośnika i przejścia zabudowanego nad trasą przenośnika, co doprowadziło do zmiażdżenia podudzia prawego. Po uwolnieniu poszkodowanego, udzielono mu pierwszej pomocy a następnie przetransportowano do podszybia szybu VIII na poziomie 565, gdzie pomocy udzielił mu lekarz, który stwierdził: „złamanie podudzia prawego”. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, gdzie w wydanej opinii lekarz stwierdził: „Zmiażdżenie podudzia prawego z ubytkiem mięśni i skóry”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 16.01.2010 r. o godzinie 601 został poinformowany przez KRZG o zaistnieniu wypadku i przewiezieniu poszkodowanego karetką do szpitala.

Przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie i dociśnięcie prawej nogi młodszego ślusarza do konstrukcji przenośnika taśmowego i przejścia nad jego trasą przenośnika, przez zaciski zabudowane na taśmie górnej, w wyniku skutek niespodziewanego przemieszczenia się górnej taśmy.

Przyczyna ta była następstwem organizowania i prowadzenia prac przez przodowego zespołu, w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa pracowników, przez to, że przed uruchomieniem stacji napinającej pętlicy przenośnika taśmowego Gwarek 1400, nie ostrzegł osób znajdujących się w zasięgu jej pracy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku decyzją z dnia 16.01.2010 r. nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej przenośnika taśmowego typu Gwarek-1400 (nr IV-565) w przekopie gazowym poz. 565 m, do czasu:

  1. uzupełnienia brakującej konstrukcji taśmy górnej,
  2. usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym konstrukcji przejścia nad trasą przenośnika,
  3. zabudowy zdemontowanych osłon na napędzie przenośnika i w rejonie stacji napinającej pętlicy,
  4. przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego w/w przenośnika przez komisję powołaną przez KRZG oraz uzyskania jego zezwolenia na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG Rybniku.

do góry