16.02.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.02.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2008/EW

dotycząca zatonięcia pogłębiarki ssącej typu DÖPKE S III z silnikiem elektrycznym, które miało miejsce w dniu 16 lutego 2008 r około godz. 1500 w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „ZABAWA” należącym do przedsiębiorcy Kopalnia Kruszyw „TAR-KRUSZ” Sp. z o.o., 33-133 Wał Ruda 230.

Zakład górniczy prowadzi eksploatację złoża kruszywa naturalnego spod lustra wody systemem ścianowo – zabierkowym jednopoziomowo przy użyciu pływającej koparki ssącej typu DÖPKE S III z silnikiem elektrycznym. Wydobyty urobek kierowany jest rurociągiem tłocznym o średnicy 250 mm, ułożonym na pontonach, do poletek odwadniających skąd po samoczynnym odsączeniu wody zbierany jest ładowarką i ładowany na samochody lub do kosza zasypowego, zabudowanego nad przenośnikiem taśmowym lądowym typu PTG 800, transportującym urobek na zakład przeróbczy. W dniu 16 lutego 2008 r. (sobota) ruch zakładu górniczego nie był prowadzony. Na terenie zakładu górniczego nie przebywali pracownicy.

Zdarzenie miało miejsce w południowej części obszaru górniczego, w południowo – wschodniej części basenu eksploatacyjnego. Strop złoża znajdował się na wysokości ok. 0,2 m nad lustrem wody. W czasie oględzin, przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie w miejscu zdarzenia, z wody basenu eksploatacyjnego wystawały dwa pontony rurociągu ssącego pod kątem ok. 400 do lustra wody w kierunku wschodnim i w odległości ok. 2 m od krawędzi stropu złoża. Długość części pontonów rurociągu ssącego wystająca nad powierzchnię wody wynosiła ok. 7 m. Rurociąg ssący o średnicy 250 mm wraz z głowicą urabiającą typu Jet oparty był na profilu stalowym, co świadczyło o jego wyciągnięciu z wody na koniec urabiania. Pozostała część pogłębiarki z zainstalowanymi urządzeniami była zatopiona. Z poziomu stropu złoża nie była widoczna maszynownia oraz sterówka. Na wodzie od strony pogłębiarki, w odległości ok. 30 m od krawędzi stropu, znajdował się ciąg rurociągu tłocznego o średnicy 250 mm, ułożony na pontonach, z wyraźnym złamaniem rurociągu w miejscu połączenia kołnierzowego. Przewód oponowy zasilający urządzenia elektryczne pogłębiarki był wypięty z rozdzielni elektrycznej opisanej „R – ref” i oznakowanej tabliczką ostrzegawczą „Nie włączać”. Rozdzielnia była zamknięta na klucz. Wyrobisko zakładu górniczego było oznakowane tablicami z nazwą zakładu górniczego oraz tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi na zwałowiskach nadkładu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nakazał:

  1. Wstrzymać ruch pogłębiarki ssącej typu DÖPKE S III, która uległa zatonięciu w basenie eksploatacyjnym, do czasu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i obowiązującymi przepisami.
  2. Opracować i zatwierdzić przez kierownika ruchu zakładu górniczego, przy współudziale wyznaczonych osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, szczegółową technologię wydobycia zatopionej pogłębiarki ssącej typu DÖPKE S III z basenu eksploatacyjnego.
  3. Wydobycie zatopionej pogłębiarki prowadzić w obecności osób dozoru ruchu zakładu górniczego. Powiadomić Dyrektora OUG w Krakowie o wydobyciu zatopionej pogłębiarki.
  4. Przed oddaniem do ruchu pogłębiarki ssącej typu DÖPKE S III, przeprowadzić odbiór techniczny przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, potwierdzający, że ww. urządzenie i instalacje są zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową i wymogami obowiązujących przepisów.
  5. Zapoznać pracowników z okolicznościami niebezpiecznego zdarzenia zatonięcia pogłębiarki.
  6. Ponownie przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznej eksploatacji pogłębiarki.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie


do góry