16.02.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.02.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2011/EW

o pożarze endogenicznym zaistniałym w dniu 16.02.2011 r. około godz. 2140 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Pożar zaistniał w wyniku samozagrzania węgla pokładu 504wg, w upadowej IVz badawczej na poziomie 840m, przewietrzanej wentylacją odrębną tłoczącą. Upadowa IVz badawcza wykonana była w pokładzie 504wg, zaliczonym do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Upadowa IVz badawcza o długości 738 m wydrążona została w okresie od 23.03.2010 r. do 23.09.2010 r. Dalsze drążenie wyrobiska w kierunku północnym zostało wstrzymane, pozostały odcinek wyrobiska planowano wykonać od strony północnej. Upadową wykonano w obudowie ŁP10/V29/4/A, budowanej w odstępach co 0,75 m. Łączny odcinek wyrobisk, wraz z chodnikiem 4z badawczym, przewietrzanych wentylacją odrębną miał długość 1967 m.

W dniu 16.02.2011 r. około godziny 2140, w związku z utrzymywaniem się zawartości tlenku węgla w prądzie powietrza wypływającego z części ślepej wyrobisk powyżej 0,0026% (26ppm) oraz pojawienie się dymów, dyspozytor ruchu podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Wyznaczył strefę zagrożenia, z której wycofał 23 pracowników, bez konieczności użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych, dojścia do wyznaczonej strefy zabezpieczono posterunkami.

Analizatory tlenku węgla, zabudowane w rejonie skrzyżowania upadowej IVz badawczej z chodnikiem 4z badawczym oraz w chodniku 4z, na wylocie z części ślepej wyrobisk, zarejestrowały od około godziny 2145 stężenie tlenku węgla przekraczające zakres pomiarowy czujników (200 ppm), natomiast 11 analizatorów CO zabudowanych na drogach odprowadzania powietrza z upadowej IVz badawczej, zarejestrowało stężenia tlenku węgla przekraczające 26 ppm.

Zgodnie z planem akcji ratowniczej rejon pożaru został w dniu 17.02.2011r. zaizolowany korkiem wodnym wykonanym w chodniku 4z badawczym w pokładzie 504wg i 504wd. Po dwunastogodzinnym okresie wyczekiwania oraz po skontrolowaniu wyrobisk objętych strefą zagrożenia, w dniu 18.02.2011 r. o godzinie 545 zakończono akcję przeciwpożarową. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Bielszowice”, KWK „Halemba-Wirek” oraz OSRG w Zabrzu i Bytomiu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu.

Po zakończeniu akcji, na zasadach prac profilaktycznych wykonywano w chodniku 4z badawczym w pokładzie 504wg, na zachód od skrzyżowania z przekopem pochyłym do pokładu 507, tamę konstrukcji przeciwwybuchowej wypełnioną spoiwem mineralnym, którą zamknięto w dniu 23.02.2011 r., o godzinie 710. W dniu 23.02.2011 r. przedstawiciel OUG w Gliwicach dokonał oględzin otamowanego rejonu upadowej IVz badawczej w pokładzie 504wg.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 504wg w wykonanym odcinku upadowej IVz badawczej na poziomie 840 m.

W związku z zaistniałym pożarem endogenicznym, po przeprowadzeniu oględzin otamowanego rejonu upadowej IVz badawczej w pokładzie 504wg, Dyrektor OUG w Gliwicach wydał w dniu 23.02.2011 r. decyzję, w której nakazał:

  1. Dalsze prace związane z profilaktyką pożarową, w rejonie zaizolowanej upadowej IVz badawczej w pokładzie 504wg, prowadzić w oparciu o „dokumentację prac profilaktycznych”, zaopiniowaną przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającą między innymi:
    a) zabudowę urządzeń do kontroli składu i parametrów powietrza współpracujących z dyspozytornią metanometryczną, w czynnym wyrobisku, gdzie w wyniku prowadzonej akcji przeciwpożarowej wykonano tamę izolacyjną oraz wyrobiskach, do których mogą dopływać gazy z zaizolowanej przestrzeni,
    b) zakres i częstotliwość kontroli rejonu zakończonej akcji przeciwpożarowej, w tym pomiary składu i parametrów gazów w przestrzeni izolowanej tamą.
  2. Utworzyć pole pożarowe w granicach przestrzeni objętej wpływami pożaru zaistniałego w dniu 16.02.2011 r. w upadowej IVz badawczej w pokładzie 504wg.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry