16.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.03.2010 r.

INFORMACJA Nr 11/2010/EW

o samoistnym zawale warstw stropowych, zaistniałym w dniu 16 marca 2010 r., o godz. 1014 w rejonie prowadzonych robót likwidacyjnych w piętrze A-4, pola A, oddziału G 41 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w wyniku którego w kabinie zasypanej spycharki uwięziony został operator.

Zawał stropu miał miejsce w rejonie skrzyżowania komory K-2 z pasem P-27, stanowiącego parcelę likwidacyjną w piętrze A-4, pola A, na poziomie 850 m, w rejonie szybu SW-1 kopalni O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”. Złoże rudy miedzi w piętrze A-4 wybierane jest systemem komorowo-filarowym J-UGR-PS z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym. Złoże rudy miedzi występuje w tym rejonie w spągowej serii skał węglanowych cechsztynu, w skład której wchodzą dolomity oraz łupek miedzionośny o łącznej miąższości od 0,4 do 2,4 m. Oddział G-41 prowadzi roboty górnicze w piętrze A-4, gdzie złoże zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej skał stropowych, a spągu do klasy pierwszej skał spągowych według kwalifikacji tąpaniowej. Dla doboru obudowy skały stropu zakwalifikowano do klasy trzeciej.

Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano kotwy rozprężne i wklejane, o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano stojaki drewniane i stosy podporowe oraz stojaki hydrauliczne typu HYDROTECH.

W dniu 16.03.2010 r. o godz. 1014 w piętrze A-4, pola A, kopalni „Polkowice-Sieroszowice” wystąpił samoczynny zawał stropu, zlokalizowany w rejonie skrzyżowania wyrobiska K-2 z pasem P-27, w wyniku którego zasypana została spycharka gąsienicowa typu TD 18NPH1, nr zakładowy 45. W spycharce uwięziony został operator, który wykonywał roboty porządkowe w rejonie parceli likwidacyjnej. W wyniku podjętej akcji ratowniczej o godzinie 1337 ze strefy zagrożenia wyprowadzono poszkodowanego, który wg opinii lekarskiej nie doznał obrażeń.

Po oględzinach miejsca zdarzenia, przeprowadzonych w dniu 16.03.2010 r. na zmianie drugiej wielozmianowego systemu pracy, Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowi, w części dotyczącej prowadzenia robót likwidacyjnych w piętrze A-4, pola A, oddziału G-41 do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy oraz usunięcia skutków zawału na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej przez zawał spycharki TD 18NPH1,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów analizy sytuacji geologiczno- górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w piętrze A-4, pola A, oddz. G-41,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia zatrzymanych robót, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy.

Ponadto nakazał dokonać weryfikacji doboru stosowanej w piętrze A-4 obudowy.
Wznowienie robót w piętrze A-4, pola A, oddziału G-41 może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry