16.05.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 33/2008/EW

o zjawisku wodnym, które zaobserwowano w dniu 16.05.2008 r. w KS. „Kłodawa” w polu eksploatacyjnym nr 2, na poz. 619,0 w chodniku W-Z 619/2, w rejonie komory solnej KS -1h.

W dniu 16.05.2008 r., w trakcie prowadzenia kontroli nieczynnych wyrobisk górniczych i obserwacji hydrogeologicznych w polu eksploatacyjnym nr 2 na poziomach 600, 619 i 630 m, zaobserwowano zjawisko wystąpienia wycieku w chodniku WZ-619/2 na poz. 619 m. Wyciek wystąpił w czole chodnika wentylacyjnego WZ-619/2, w którym znajdował się urobek soli ilastej i szarego iłu solnego pochodzący z okresu drążenia chodnika w 2001 roku.
Wyciek spowodował:

  • rozlewisko w chodniku WZ-619/2 pomiędzy komorami KS-1g – KS-1h na poz. 619,
  • powstanie rozlewisk w komorze solnej KS-1h/630 na poziomie 630 m,
  • powstanie w czole tej komory stalaktytów o długości ok. 0,5 m,
  • zawilgocenia i wykwity solne na stropie komory KS-1h/630 na poz. 630.

Rejon wystąpienia opisywanego zagrożenia na poziomie 619/630 m pod względem stratygraficznym należy do pogranicza soli starszej PZ-2 i soli młodszej PZ-3. Dominującym ogniwem litologicznym piętra PZ-2 jest starsza sól kamienna biała, która stanowi udokumentowaną kopalinę główną pola nr 2. Pokład starszej soli kamiennej (Na2) wykazuje na obszarze pola nr 2 w przekroju poziomym duże zróżnicowanie miąższości od 40 do 450 m. W rejonie komór solnych od 1f do 1g grubość pokładu ulega wyraźnemu zredukowaniu, co daje się zaobserwować również na stropie wyeksploatowanych komór KS-1g – KS-1h.
W kierunku stropu starsza sól kamienna przechodzi w sól grubo i wielkokrystaliczną z gniazdami epigenetycznego halitu pociętą żyłami i warstwami epigenetycznego polihalitu.
W dniach 20 – 21.05.2008 r. w chodniku komorowym do KS-1h na poz. 619 został wykonany poprzeczny wrąb o szerokości 0,6 m i głębokości 0,5 m w celu ujęcia dopływu i określenia jego wielkości.
Pobrane zostały próbki do analiz chemicznych i izotopowych.
Wyniki analiz chemicznych zostały wykonane, natomiast próby do analiz izotopowych zostały przesłane na AGH w Krakowie.

W dniu 21.05.2008 r. odbyło się posiedzenie zespołu d/s rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych, na którym zostały omówione dotychczas przeprowadzone badania i obserwacje oraz prognozowanie co do dalszego rozwoju zjawiska wodnego.
Zespół ustalił co następuje:

  • dokładniejsze oszacowanie wydajności wycieku,
  • kontrole nieczynnych wyrobisk w poziomie komór solnych KS-1h – KS-1g,
  • określenie zasięgu wycieku poprzez wiercenie otworów w miejscach wyznaczonych
    przez służby geologiczne

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry