Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2008 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 04.04.2008 KWK "Sośnica - Makoszowy" Ruch Sośnica 0/0/0 W rejonie ściany 6C8w w pokładzie 408/4, o grubości 1,9 m do 4,1 m na poziomie 840 m, eksploatowanej z zawałem stropu, nastąpił nagły wypływ metanu do wyrobisk powodujący wzrost zawartości CH4 powyżej 5% w rejonie ściany. Z wyznaczonej strefy zagrożenia wycofano 71 pracowników bez użycia aparatów regeneracyjnych.
2. 16.05.2008

Kopalnia Soli „Kłodawa”

0/0/0

W wyrobisku WZ-619/2 na poziomie 619 m stwierdzono lokalne rozlewisko na spągu chodnika w wyniku wypływu wody w ilości około 100 kropli/min. Nie ustalono źródeł pochodzenia i przyczyny wypływu.
(opis szczegółowy)

3. 20.05.2008 ZG Lhoist „Bukowa” Sp. z o.o. 0/0/1 Podczas załadunku urobku (złoże wapieni), koparką elektryczną typu E-303 na samochód technologiczny, nastąpiło oberwanie ściany eksploatacyjnej i osunięcie mas skalnych na koparkę (1 wypadek lekki, któremu uległ operator koparki).
(opis szczegółowy)
4. 24.05.2008 KWB "Adamów" 0/0/0 W czasie urabiania nadpoziomowo II piętra nadkładowego, o wysokości około 12 m koparką KWK 1500s II, nastąpił gwałtowny wypływ kurzawki ze skarpy, który spowodował osunięcie mas II piętra nadkładowego na długości ok. 140 m. W wyniku osuwiska nastąpiło uwięzienie koparki w masach osuwiskowych oraz jej uszkodzenie.
(opis szczegółowy)
5. 04.09.2008 KWK "Szczygłowice"

 0/0/0

Około godziny 435, w Kompanii Węglowej S.A. KWK „Szczygłowice” w Knurowie doszło do katastrofy budowlanej obiektów budowlanych zakładu górniczego przy szybie V spowodowanej osunięciem terenu powstałego w wyniku zawalenia się szybu górniczego.
Zniszczeniu i uszkodzeniu uległy: budynek nadszybia szybu V, obiekty stacji wentylatorów głównych przy szybie V, budynek po byłej maszynie wyciągowej, trzon szybowej wieży wyciągowej, obiekty stacji elektroenergetycznych, sieci elektroenergetyczne średniego napięcia. W miejscu szybu V powstało zapadlisko o promieniu około 30 metrów. Teren zagrożony obejmuje okrąg o promieniu około 100 metrów od osi szybu, w którym znajdują się między innymi: nastawnia kolejowa oraz lokalna linia kolejowa relacji Czerwionka - Leszczyny - Knurów. Teren został zabezpieczony przez służby właściciela - Kompanii Węglowej S.A. KWK „Szczygłowice”, Policję i Straż Pożarną. W wyniku katastrofy doszło do zaburzenia przepływu powietrza w wyrobiskach kopalń KWK „Szczygłowice” i KWK „Knurów” oraz nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości gazów w wyrobiskach przewietrzanych za pośrednictwem szybu V. Z zagrożonych rejonów wycofano 509 pracowników, z czego 433 z KWK „Szczygłowice” i 92 z KWK „Knurów”. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada OUG w Gliwicach oraz UGBKUE w Katowicach pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Ponadto, 4 września br. Prezes WUG powoła Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zdarzenia.                 (opis szczegółowy)
6. 21.10.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

 0/0/0

W czasie zjazdu wozu odstawczego typu B4PCK do komory oddziału Mc wystąpiło pęknięcie półosi tylnej wozu, opadnięcie skrzyni stałej, co spowodowało jej tarcie o opony wozu. Wyniku tarcia nastąpiło krótkotrwałe lekkie zadymienie wyrobisk w rejonie upadowej II-22. Z rejonu wycofano 17 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych.(opis szczegółowy)
7. 22.10.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice

 0/0/1

W pochylni G-12 na poziomie 680 m w wyniku tarcia taśmy o bęben napędu przenośnika taśmowego, spowodowanego jej zablokowaniem, nie wyłączeniem napędu przenośnika wskutek uszkodzenia czujnika kontroli ruchu taśmy, nastąpiło lekkie zadymienie wyrobisk w rejonie pochylni G-12. W wyniku zadymienia wycofano 33 pracowników, z których dwóch użyło aparatów ucieczkowych. Jeden pracownik zgłosił lekkie zatrucie.                (opis szczegółowy)

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/2 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry