16.06.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.06.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 33/2011/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 16.06.2011 r. około godziny 240, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w dowierzchni 12a/II - wyrobisku przyścianowym ściany 212 w pokładzie 510 warstwa II (środkowa) na poziomie 550 m. Pokład 510, o miąższości warstwy ok. 3 m i nachyleniu 4-6o, w rejonie ściany 212 zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację ścianą 212 rozpoczęto w dniu 6.06.2011 r. systemem ścianowym poprzecznym z podsadzką hydrauliczną, w środkowej warstwie pokładu 510, wyeksploatowanego w otoczeniu parceli ściany w warstwach: przystropowej z podsadzką kamienną w latach 2003-2005 oraz przyspągowej z podsadzką hydrauliczną w latach 2006-2008. Ściana 212 przewietrzana była systemem na „H” powietrzem w ilości ok. 600 m3/min, przy czym dowierzchnią 12a/II doprowadzano powietrze w ilości 400 m3/min. Od dnia 10.06.2011 r. w związku ze stwierdzonym wzrostem zagrożenia pożarowego w sąsiedztwie dowierzchni 12a/II, w odległości około 230 m przed frontem ściany, rozpoczęto prace profilaktyczne, które polegały miedzy innymi na wierceniu otworów kontrolnych i doszczelnianiu zrobów, po stronie wschodniej dowierzchni, mieszaniną podsadzkową. W związku z rozwojem procesu samozagrzewania węgla, we wschodnim ociosie dowierzchni 12a/II, od dnia 15.06.2011 r. rozpoczęto prace związane z podsadzeniem ok. 70 m odcinka tego wyrobiska.

W dniu 16.06.2011 r., około godziny 240, podczas kontroli doraźnej rejonu ściany 212, przeprowadzonej przez specjalistów WUG, w dowierzchni 12a/II w odległości ok. 60 m na północ od ściany stwierdzono pomiarami ręcznymi, przy użyciu mierników wielogazowych typu Drager X-am 5000 (będących na wyposażeniu WUG), stężenia CO o zawartości do 60ppm. Rozpoczęto akcję ratowniczą polegającą na wyznaczeniu strefy zagrożenia, zabezpieczeniu dojść do tej strefy, doprowadzeniu do dowierzchni 12a/II na północ od ściany 212 linii chromatograficznej i termistorowej dla kontroli stężeń gazów pożarowych. Plan prac przewidywał między innymi zabudowę tam ryglowych i podsadzenie dalszego odcinka dowierzchni 12a/II, z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej piaskowej.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG i OSRG w Bytomiu.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia.
Pierwsze wyniki analiz chromatograficznych prób powietrza, pobranych z zagrożonego rejonu w dniu 16.06.2011 r. przedstawiały się następująco:

składniki powietrza /
linia chromatograficzna 

CO
[ppm]

CO2
[%]

O2
[%]

CH4
[%]

C2H4
[%]

C2H6
[%]

H2
[%]

 N2
[%]

Dowierzchnia 12a/II

 95  0,10 19,50  0,0 0,00  0,00  0,00  80,39

przy temperaturze ts=26,8oC.

Akcja pożarowa została zakończona w dniu 22.06.2011 r. o godz. 605.

Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510, wskutek niekontrolowanego przenikania powietrza przez zroby warstw I i III, w sąsiedztwie dowierzchni 12a/II.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry