17 11 2022

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia 3 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 11s/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 17.11.2022 r. około godziny 1100 w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „RASZĄG” w miejscowości Botowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie, należącym do Przedsiębiorcy Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka jawna, zs. ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo, któremu uległ pracownik własny, lat 55, zatrudniony na stanowisku operator maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych, pracujący w górnictwie od około 8 lat.

Wypadek miał miejsce około 30 m za południowymi granicami Zakładu Górniczego „RASZĄG”, będącymi jednocześnie w tym rejonie granicami obszaru górniczego „RASZĄG - pole AB/1” - w pobliżu punktów o nr 34 i 35 jego załamania.

Ruch Zakładu Górniczego „RASZĄG” prowadzony jest na dwie zmiany robocze: dzienną od 600 do 1800 oraz nocną od 1800 do 600. W dniu 17.11.2022 r. od godziny 600 ruch prowadzony był przez pisemnie wyznaczoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego osobę średniego dozoru ruchu, której podlegały trzy osoby dozoru ruchu. Tego dnia na zmianie rannej pracowało 11 pracowników. O godzinie 600 prowadzący zmianę wydał ustne polecenia podległym osobom dozoru i pracownikom dotyczące robót zaplanowanych na ten dzień. Prace polegać miały na kontynuacji wydobycia kruszywa na jednej z dwóch ścian eksploatacyjnych, załadunku wydobytego kruszywa na kosz zasypowy linii przeróbki nr 2, przeróbce wydobytej kopaliny na zakładzie przeróbczym oraz przygotowaniu zakładu przeróbczego do okresu zimowego. W związku z tym, że operator ładowarki nocnej zmiany zgłosił wypiętrzającą się od spągu około 2 - 3 m warstwę gliny w tym rejonie, kierujący dzienną zmianą zadysponował operatora podsiębiernej hydraulicznej koparki na podwoziu gąsienicowym KOMATSU PC-490LC w celu wykonania półki umożliwiającej operatorowi ładowarki ominięcie warstwy gliny i prowadzenie dalszej eksploatacji ściany. Eksploatacja i załadunek na kosz zasypowy linii nr 2 prowadzona była przy użyciu ładowarki kołowej VOLVO L 180H jednym suchym piętrem wydobywczym o wysokości ściany około 13 - 17 m na tzw. „osuw”. Roboty w tym rejonie, tj. w granicach nowego złoża „Botowo VIII” nie będącego w granicach Zakładu Górniczego „RASZĄG” prowadzone były od około dwóch tygodni. Roboty te nieujęte były w obowiązującym Planie ruchu Zakładu Górniczego. Operator ładowarki kołowej VOLVO rozpoczął eksploatację i załadunek na kosz linii nr 2 około godziny 600, natomiast operator koparki KOMATSU na przodek dojechał około godziny ósmej. Następnie na miejsce przyjechał kierujący zmianą wraz z osobą dozoru ruchu. Po wspólnej, z operatorem koparki, ocenie ściany eksploatacyjnej osoby dozoru ruchu poleciły operatorowi kontynuowanie prac. Operator koparki przemieścił maszynę o około 50 m dalej od kosza zasypowego w kierunku wschodnim i zaczął wykonywanie półki (najazdu). W tym czasie doszło do osunięcia się ściany eksploatacyjnej. Brak koparki na przodku i skutki osuwiska pierwszy spostrzegł około godziny 1100 pracujący w odległości około 80 m operator ładowarki VOLVO. Zauważywszy jedną z gąsienic wystającą ponad powstałe osuwisko niezwłocznie zaczął wzywać pomoc przez radio CB, informując o fakcie przysypania koparki wraz z operatorem. Na miejsce zdarzenia zaczęli przyjeżdżać inni pracownicy i osoby dozoru. Osoba dozoru ruchu poinformowała telefonicznie kierownika ruchu zakładu górniczego o zaistniałym wypadku, który niezwłocznie przybył na miejsce wypadku. Stwierdzono, że koparka jest w pozycji odwróconej, tj. „gąsienicami do góry - kabiną w dół”. Służby ratunkowe zostały wezwane przez jedną z osób dozoru ruchu o godzinie 1116. Do odkopania kabiny operatora z uwięzionym wewnątrz operatorem została użyta hydrauliczna koparka gąsienicowa typu „long” oraz łopaty. Pierwsza na miejsce zdarzenia przybyła Straż Pożarna, która przejęła prowadzenie akcji ratowniczej. Poszkodowanego wydobyto z zasypanej piaskiem kabiny, a obecni na miejscu ratownicy rozpoczęli akcję resuscytacyjną zakończoną niepowodzeniem.

Bezpośrednią przyczyna wypadku było naruszenie równowagi górotworu o nieznanej przyczynie, powstałej z związku z prowadzonymi robotami z prowadzonymi robotami górniczymi, wskutek której doszło do osunięcia się mas ziemnych, które pod naporem spowodowały przesunięcie, odwrócenie podwoziem do góry i zasypanie nadwozia koparki wraz ze znajdującym się w kabinie operatorem.

Do wypadku mogło przyczynić się:

  • niedostosowanie parametrów ściany roboczej na froncie eksploatacyjnym do warunków geologiczno-górniczych występowania złoża,
  • poprowadzenie trasy wywozu mas nadkładowych usuniętych sponad złoża przez przedpole frontu roboczego wskutek czego przejeżdżające maszyny technologiczne mogły spowodować drgania dynamiczne w caliźnie i doprowadzić do rozluzowania w niej mas złożowych,
  • organizacja pracy w ZG „RASZĄG”.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wstrzymał ruch Zakładu Górniczego „RASZĄG”, w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych i innych robót, w granicach Zakładu Górniczego oraz poza nimi, w rejonie powstałego osuwiska ściany eksploatacyjnej zlokalizowanej między punktami 33, 34 i 35 załamania obszaru górniczego „RASZĄG - POLE AB/1”, do czasu:

  • uregulowania w trybie zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego włączenia obszaru i terenu górniczego „BOTOWO VIII” w granice tego Zakładu Górniczego,
  • określenia parametrów geotechnicznych w aspekcie stateczności skarp eksploatacyjnych na zasadach określonych przez Kierownika ruchu zakładu górniczego ustalenia przez Kierownika ruchu zakładu górniczego zasad kontroli stanu osuwiska,
  • określenia przez Kierownika ruchu zakładu górniczego zasad bezpiecznego prowadzenia robót w  warunkach zagrożenia osuwiskowego,
  • usunięcia skutków osuwiska.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie. 

do góry