18 10 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament 
    Warunków Pracy i Szkolenia               Katowice, dnia 31 października 2023 r.

INFORMACJA Nr 37/2023/EW

o wypadku ciężkim spowodowanym opadem brył skalnych ze stropu, do którego doszło w dniu 18 października 2023 r. około godziny 1425 w polu eksploatacyjnym SI-XI/5 oddziału G 54 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ górnik strzałowy - przodowy pola. 

Do wypadku ciężkiego doszło w komorze K-36 między pasami P-45 i P-46 w polu eksploatacyjnym SI-XI/5 oddziału G-54, na poziomie 1050 m. 

Pole SI-XI/5 (dalej „pole”) zlokalizowane jest w środkowej części obszaru górniczego „Sieroszowice”. Złoże bilansowe występuje w spągu skał węglanowych cechsztynu i obejmuje, licząc od spągu: łupki miedzionośne o średniej miąższości ok. 0,55 m; dolomity ilaste o miąższości 0,1÷0,2 m oraz dolomity smugowane o miąższości 0,8÷2,5 m. Strop wyrobisk zbudowany jest z dolomitów wapnistych, charakteryzujących się wyraźną podzielnością ławicową pokreśloną przewarstwieniami substancji ilastej i wapieni dolomitycznych, będących częścią cechsztyńskiej serii węglanowej o łącznej miąższości 11 m. Wyżej zalegają anhydryty o miąższości 34,0÷96,0 m. Nad anhydrytami występuje sól kamienna o miąższości 32÷133 m. Rejon pola charakteryzuje się występowaniem pionowych spękań stropowych oraz ślizgów tektonicznych ułożonych równolegle oraz lekko skośnie do osi wyrobisk komorowych. Lokalnie występują wykroplenia wody. W stropie skrzyżowania K 36/P 45 wykonana została przebudowa, w której wyniku strop znajdował się na wysokości 3,8 m. W komorze K-36, w odległości siedmiu metrów od osi skrzyżowania K-36/P-45 w kierunku pasa P-46 i czoła przodka, wykonane zostało obniżenie stropu do wysokości 2,6 m, tworzące zrąb stropowy.

Eksploatacja w polu prowadzona była systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym (J-UGR-PS). Pole zaliczone zostało do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz drugiego stopnia zagrożenia klimatycznego. Ze względu na dobór obudowy skały stropu zostały zaliczone do klasy III skał stropowych. Wyrobiska pola zabezpieczane były obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, wg ustaleń Projektu technicznego obudowy kotwowej dla pola. Dla robót eksploatacyjnych w polu opracowane zostały Projekt techniczny eksploatacji oraz Szczegółowy projekt eksploatacji, które zostały zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej ,,KRZG”). Zgodnie ze Szczegółowym projektem eksploatacji komora K-36 wykonana była z pasa P-45 w kierunku południowo-zachodnim. Filary wycinane z calizny pola posiadały wymiary 7 m x 10 m (zorientowane dłuższą osią prostopadle do linii rozcinki).

W dniu 18 października 2023  r. na II zmianie wielozmianowego systemu pracy WSP, rozpoczynającej się o godzinie 1215, w polu obłożone zostały: wiercenie otworów strzałowych w przodkach i kotwienie oraz prace pomocnicze ładowarką łyżkową ŁK-1. Nadzór nad pracami pełnił górnik strzałowy - przodowy pola. Około godziny 1425, w komorze K  36 między pasami P-45 i P-46, nieprzewidzianej do wykonywania prac na zmianie, doszło do opadu skał stropowych. W strefie zagrożenia z nieustalonych dotąd przyczyn znajdował się górnik strzałowy - przodowy pola, który został uderzony, przewrócony na spąg i przygnieciony dwoma bryłami skalnymi (1,5x1,5x0,2 m i 1,5x0,9x0,3 m), opadłymi spomiędzy kotew obudowy stropu. Przygniecionego bryłami poszkodowanego uwolnili przebywający w polu współpracownicy. Po powiadomieniu dyspozytora poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i wytransportowano go z  pola pod szyb SW-1. Dyspozytor górniczy wezwał lekarza z ratownikami-sanitariuszami Górniczego Pogotowia Ratowniczego z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Akcji ratowniczej z udziałem zastępów ratowniczych nie prowadzono. Działania ratownicze ograniczyły się do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przez lekarza-ratownika oraz wywiezienia poszkodowanego w asyście ratowników szybem na powierzchnię. Poszkodowanego przewieziono śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie, przewrócenie na spąg i przygniecenie górnika strzałowego opadającymi bryłami skalnymi, odspojonymi spomiędzy kotew obudowy stropu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice - Sieroszowice” w części dotyczącej komory K-36 na odcinku od pasa P-45 do czoła przodka oraz pasa P-46 z komory K-36, do czasu ustalenia niezbędnego zakresu działań dla zapewnienia stateczności stropu na ww. odcinku komory K 36, doprowadzenia wychylenia ociosów w komorze K-36 na odcinku od pasa P-45 do pasa P-46 do stanu zgodnego z wymogami przepisów, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry