18_07_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 19 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 28/2023/EW

o pożarze rozdzielnicy SN typu PREM-12G SMART sekcja B w rozdzielni średniego napięcia ARd-11.7 - 10kV, do którego doszło w dniu 18 lipca 2023 r., około godziny 1655, w zakładzie górniczym KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Do pożaru rozdzielnicy SN typu PREM-12G SMART sekcja B, w rozdzielni elektrycznej ARd-11.7, (dalej „rozdzielnia”), doszło w dniu 18 lipca 2023 r. około godziny 1655 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w przecince 70 pomiędzy chodnikami T-169a i T-169b, na poziomie 1190 m, w rejonie GG-2.

W dniu 18 lipca 2023 r. na zmianie II WSP sztygar zmianowy oddziału G-19 po dokonaniu podziału robót udał się w objazd rejonu GG-2. Przemieszczając się chodnikiem W-169, w pobliżu przecinki P-66 poczuł silny zapach, przypominający palące się tworzywo sztuczne oraz zauważył lekkim zadymienie. Około godziny 1621, z tego miejsca, sztygar telefonicznie poinformował o zaistniałej sytuacji dyspozytora górniczego. Dyspozytor wydał polecenie zidentyfikowania źródła zadymienia. Sztygar udał się w kierunku chodnika T-169. Nie odnalazł źródła zadymienia, o czym poinformował około godziny 1651 dyspozytora. Dyspozytor polecił mu wycofać się wraz z podległymi pracownikami w kierunku Szybu R-IX oraz rozpoczął akcję pożarową. Ustalił strefę zagrożenia, liczbę osób przebywających w strefie, a następnie wycofał załogę z wyznaczonej strefy i powiadomił o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej: „KRZG”) oraz wezwał Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „JRGH”). KRZG po przybyciu przejął kierowanie akcją ratowniczą. Zmobilizowano 11 zastępów ratowniczych (3 zastępy z JRGH i 8 z KSRG O/ZG „Rudna”). Przybyłe na miejsce pożaru zastępy ratownicze z JRGH zidentyfikowały źródło pożaru w rozdzielni ARd-11.7, zlokalizowanej w przecince P-70, pomiędzy chodnikami T-169a - T169b. Wobec niestwierdzenia otwartego ognia, przystąpiono do schładzania źródła zadymienia podręcznym sprzętem gaśniczym. Po ugaszeniu pożaru oraz uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru oraz na drogach odprowadzenia powietrza, kierownik akcji ratowniczej o godzinie 1945 zakończył prowadzenie akcji pożarowej. Przybyły na miejsce zastęp nr 4 z KSRG pozostał na miejscu w celu kontroli i zabezpieczenia przed wznowieniem pożaru.

Z zagrożonego rejonu wycofano 38 pracowników. Nie zachodziła konieczność użycia aparatów ucieczkowych.

Przyczyną pożaru było zwarcie w trójfazowym transformatorze potrzeb własnych Trafeco typu: 3TTSNGN-6,3, Up=3x10kV, Uw=3x500V, Uw=3x230V, Sn=6,3kV, powstałe prawdopodobnie na skutek stanu izolacji.

Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu, wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji:

  • rozdzielni ARd-11.7 sekcji B, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego powyższej rozdzielni, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także poprawności działania zastosowanych w rozdzielni zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz ustalenia jego wpływu na zaistniały pożar.

oraz nakazał:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego: rozdzielni ARd-11.7 sekcji B, w aspekcie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową, oraz ewentualnego wpływu stanu technicznego wyżej wymienionego urządzenia elektrycznego na zaistniały pożar.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry