18.04.2013.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.05.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 21/2013/EW

w sprawie awarii ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie, zaistniałej w dniu 18 kwietnia 2013 r. około godziny 444.

Zakład górniczy PKW S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie wyposażony jest w ogólno- zakładową łączność telefoniczną oraz ogólnozakładowy system dyspozytorski obejmujący w szczególności łączność dyspozytorską i alarmowo-rozgłoszeniową oraz zdalną kontrolę parametrów bezpieczeństwa pracy. Centrala telefoniczna oraz dyspozytornia zakładowa zlokalizowane są w budynku centrali telefonicznej w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 37 w odległości około 2,8 km od rejonu Sobieski i około 1,8 km od rejonu Piłsudski. Kable magistralnej sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w części powierzchniowej na odcinku od budynku centrali telefonicznej do urządzeń końcowych zainstalowanych ww. rejonach zakładu górniczego ułożono w kanałach kablowych, prowadzonych odrębnymi trasami wzdłuż ulic miasta Jaworzna. W rejonie Piłsudski zabudowano ogółem 521 urządzeń końcowych (459 telefonów, 31 telefono-sygnalizatorów oraz 31 czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy). Na odcinku od budynku centrali telefonicznej do rejonu Piłsudski, ułożono w kanalizacji telekomunikacyjnej sześć kabli telekomunikacyjnych o łącznej pojemności 600 par (kable 100-tu parowe typu TKMx 50×4×0,6) prowadzonych m.in. w rejonie ulicy Przechodniej.

W dniu 18 kwietnia 2013 r. około godziny 444 zaistniała awaria ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego polegająca na przerwach w obwodach pomiędzy urządzeniami stacyjnymi centrali telefonicznej oraz dyspozytorni zakładowej a częścią urządzeń końcowych (telefonów, telefono-sygnalizatorów oraz czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy) zabudowanych w wyrobiskach i na powierzchni ZG Sobieski rejon Piłsudski. Przeprowadzone przez służby teletechniczne zakładu górniczego rozpoznanie wykazało :

 • przecięcie trzech kabli i kradzież dwóch odcinków kabli o długości 60m każdy, z sześciu kabli magistralnej sieci telekomunikacyjnej, prowadzonych w kanalizacji telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Przechodniej, na odcinku pomiędzy dwoma studzienkami tej kanalizacji,
 • niesprawność: 188 telefonów z 456, 21 telefono-sygnalizatorów z 31 oraz 31 czujników kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy z 31 zainstalowanych w rejonie Piłsudski.

Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomiony o zaistniałej sytuacji, zwołał o godz. 600 nadzwyczajne posiedzenie zespołu d.s. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Publicznego, na którym ustalono m.in.:

 • kontrolę czynnych środków łączności z dyspozytorem ruchu przez pracowników zatrudnionych w poszczególnych rejonach z częstotliwością co ok. pół godziny,
 • uruchomienie w pierwszej kolejności łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej przez przełączenie na obwody pozostałych trzech nieuszkodzonych kabli,
  oraz zakazano zjazdu załogi szybami „Leopold” i „Karolina” do czasu uruchomienia nieczynnych telefonów i telefono-sygnalizatorów w wyrobiskach.

W wyniku działań prowadzonych przez służby teletechniczne zakładu górniczego m.in.:
 • przywracanie sprawności zdalnej kontroli parametrów bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach zakończono w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 700,
  -
 • przywracanie łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej w wyrobiskach zakończono w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 1100,
  -
 • przywracanie sprawności ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie zakończono w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 2200.


W związku z awarią nie podjęto działań wyprowadzania załogi w kierunku szybów wdechowych lub na powierzchnię, nie odnotowano przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń gazów w wyrobiskach zakładu górniczego i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.
W wyniku czynności ustalania przyczyn i okoliczności awarii Specjalistyczny Urząd Górniczy:

- stwierdził, że:

 • przyczyną awarii ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w PKW S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie było przecięcie w celu kradzieży trzech (o pojemności 100 par każdy) z sześciu kabli magistralnej sieci telekomunikacyjnej prowadzonych w kanalizacji telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Przechodniej w Jaworznie,
 • awaria ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego nie wystąpiła w wyniku naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

- ustalił, że:

 • przywracanie sprawności ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie przebiegało sprawnie,
 • zakład górniczy jest w trakcie realizacji budowy urządzeń ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w przygotowanym obiekcie zlokalizowanym na terenie zakładu górniczego w rejonie Sobieski.

  W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

  Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

  do góry