18.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-11/gem-23/2008

Katowice, dnia 24.07.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2008 śm./EW


o wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 18.07.2008r. ok. godz. 1155 w Kopalni „Okusz -Pomorzany”, któremu uległ górnik pracownik firmy Górnicze Przedsiębior-stwo Usługowe „GALENA” Sp. z o.o. prowadzącej roboty w ruchu zakładu górniczego, lat 50, zatrudniony od 14.04.2008 r.

Wypadek miał miejsce w chodniku poszukiwawczym 6615 w oddziale VI Kopalni „Olkusz-Pomorzany” drążonym przez podmiot Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowe „GALENA” Sp. z o.o. Chodnik poszukiwawczy 6615 drążony był w zależności od stwier-dzonej klasy stropu w obudowie ŁP-9/V 25 lub w obudowie kotwowej typu Olkusz o dł. żerdzi 1,6m w siatce kotwienia 1m x 1m z użyciem materiału wybuchowego. Ostatni odcinek wyrobiska o dł. ok. 6m, ze względu na stwierdzoną III klasę stropu, był drążony w obudowie kotwowej. Otwory strzałowe były wiercone przy użyciu samojezdnego wozu wiertniczego typu SWW-2/6.

W dniu 18.07.2008 r. na zmianie I trwającej od godz. 600 do godz. 1330 do drążenia chodnika poszukiwawczego 6615 sztygar zmianowy skierował czterech pracowników. Przodowym zespołu był operator SWW, będący również górnikiem strzałowym.
Pomimo niezabudowania obudową kotwową odsłoniętego stropu na dł. ok. 2,9m przodowy przystąpił do wiercenia otworów strzałowych. Po odwierceniu 32 otworów strzałowych pomimo niewycofania SWW w bezpieczne miejsce przystąpił do ładowania otworów strzałowych. Po załadowaniu pięciu otworów strzałowych i rozłożeniu w następnych trzech otworach strzałowych zapalników elektrycznych ok. godz. 1155 górnik strzałowy przystąpił do wycofywania wozu wiertniczego. Podczas wykonywania tej czynności jeden z pracowników brygady znalazł się w zasięgu ramion wycofywanej wiertnicy i został prawdopodobnie przygnieciony do obudowy chodnika doznając urazów głowy. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przewieziono go do szpitala miejskiego w Olkuszu skąd został przetransportowany śmigłowcem sanitarnym do Kliniki Neurologicznej w Krakowie. Poszkodowany w wyniku doznanych obrażeń zmarł w dniu 20.07.2008 r. o godz. 320.

Przyczyną wypadku było rozpoczęcie ruchu samojezdnym wozem wiertniczym bez wycofania pracownika znajdującego się w zasięgu ramion wiertnicy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” w części dotyczącej dalszego drążenia chodnika poszukiwawczego 6615 do czasu ustalenia przez KRZG sposobu likwidacji zagrożenia powstałego na skutek załadowania w przodku materiałem wybuchowym pięciu otworów strzałowych pomimo nie wykonania obudowy kotwowej tego przodka.
  2. Wstrzymać ruch samojezdnej maszyny wiertniczej SWW-2/6 nr zakładowy 34 do czasu dokonania sprawdzenia jej przez uprawnioną jednostkę w zakresie możliwości dopuszczenia jej do ruchu przez KRZG.
  3. Omówić niezwłocznie okoliczności zaistniałego wypadku z załogą własną i pomiotów wykonujących roboty w ruchu zakładu górniczego kop. „Olkusz-Pomorzany”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry