18 10 2016 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                               

Katowice, dnia 25 października 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 49/2016/EW

o zapaleniu metanu, zaistniałym w dniu 18.10.2016 r. około godziny 1810, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach.

Zapalenie metanu miało miejsce w przodku pochylni wentylacyjnej F, w II (przystropowej) warstwie pokładu 501 na poziomie 900 m, drążonej przy użyciu kombajnu chodnikowego typu KTW - 100, w obudowie typu ŁPSp3R–V32/4. Pokład 501 o miąższości od 3,3 m do 4,0 m i nachyleniu ok. 5o, został zaliczony do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Bezpośrednio w stropie pokładu 501 występowała warstwa piaskowca. Do przodka pochylni wentylacyjnej F doprowadzano powietrze w ilości około 530 m3/min. wentylacją odrębną tłoczącą, z zastosowaniem lutniociągu o średnicy 1000 mm oraz wentylatora typu ADFM–802B–2/3. 

W dniu 18.10.2016 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1200, w rejon pochylni wentylacyjnej F skierowano zespół 7 pracowników, do robót związanych z drążeniem. Od początku zmiany czujniki gazometryczne zabudowane w rejonie, nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości tlenku węgla i metanu. Około godziny 1810, podczas urabiania czoła przodka kombajnem, doszło do kontaktu noży z piaskowcem w stropie wyrobiska, w wyniku czego nastąpiło zaiskrzenie i pojawił się płomień, który został ugaszony przez kombajnistę, przy użyciu gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu przodka. Czujniki metanometrii automatycznej zabudowane w rejonie, w tym również w przodku, nie zarejestrowały przekroczeń dopuszczalnych zawartości tego gazu w chwili zaistnienia zdarzenia i po jego zaistnieniu. Po zdarzeniu analizator tlenku węgla, zabudowany w prądzie powietrza odprowadzanym z drążonego wyrobiska, zarejestrował krótkotrwały wzrost zawartości CO do 13 ppm. Dyspozytor, powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu, wycofał wszystkich pracowników z rejonu drążonego wyrobiska. W pochylni wentylacyjnej F wyłączono zasilanie urządzeń elektrycznych. W związku ze zdarzeniem nikt nie odniósł obrażeń.

Wg wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną zapalenia metanu, uwolnionego ze szczeliny w stropie drążonego wyrobiska, był inicjał w postaci iskier, powstałych w wyniku kontaktu noży będącego w ruchu organu kombajnu, z przystropową warstwą piaskowca.

W związku z zaistniałym zapaleniem metanu, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszego drążenia pochylni wentylacyjnej F , w pokładzie 501/II, na poziomie 900 m do czasu przeprowadzenia analizy stanu zagrożeń metanowego i pożarowego w rejonie przedmiotowego wyrobiska przez kopalniany zespół ds. zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych, powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w aspekcie zaistniałego zapalenia metanu z uwzględnieniem: przyczyn zaistniałego zdarzenia, weryfikacji dotychczas stosowanych rozwiązań technicznych oraz weryfikacji ustaleń projektu technicznego, związanych z drążeniem pochylni wentylacyjnej F, w pokładzie 501/II, na poziomie 900 m, w szczególności dotyczących rozpoznania i zwalczania zagrożenia metanowego przy występujących uwarunkowaniach górniczo-geologicznych.
  2. Określić możliwości bezpiecznej kontynuacji drążenia pochylni wentylacyjnej F przy uwzględnieniu zasad prognozowania i monitorowania stanu zagrożeń naturalnych, zakresu i sposobu prowadzenia działań profilaktycznych adekwatnych do stanu zagrożenia, odpowiedniej organizacji nadzoru i prowadzenia robót.
  3. Z okolicznościami niebezpiecznego zdarzenia polegającego na zapaleniu metanu w przodku pochylni wentylacyjnej F zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry