19.02.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.03.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2013/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu I zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Wujek” ruch „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, zaistniałej w dniu 19 lutego 2013 r. około godziny 14-tej, polegającej na uszkodzeniu układu napędowego maszyny wyciągowej w czasie jazdy ludzi i uwięzieniu załogi w na-czyniach wyciągowych.

Wyciąg szybowy w przedziale zachodnim prowadził jazdę ludzi i transport materiałów od zrębu do poziomu 1050 m, wyposażony był w maszynę wyciągową 2L-6000/2400. Maksy-malne parametry obciążenia 4-piętrowych klatek i prędkości jazdy wynosły odpowiednio: dla transportu materiałów 12,5 Mg i 14,8 m/s, dla jazdy ludzi 6,3 Mg ( 4 x 17 osób) i 12 m/s. Wschodnie naczynie wyciągowe udostępniło ponadto poziomy 595 m, 765 m i 850 m.

W dniu 19.02.2013 r. o godz. 1405, podczas prowadzenia jazdy ludzi wyciągiem szybowym w przedziale zachodnim szybu I (wyjazd załogi ze zm. I z poziomu 1050 m), podczas ciągnienia klatki wschodniej z 45 pracownikami na trzech piętrach i opuszczania w klatce zachodniej 1 osoby średniego dozoru ruchu oddziału elektrycznego na poz. 1050 m, nastąpił zanik napięcia zasilającego potrzeby własne maszyny wyciągowej 3 x 500V. Zanik napięcia skutkował wyłączeniem awaryjnym przetwornic zasilających silnik wyciągowy. Ruch wyciągu został przerwany poprzez awaryjne zatrzymanie-hamowanie bezpieczeństwa hamulcem mechanicznym. W jego rezultacie naczynie wschodnie zatrzymało się w rejonie stanowiska sygnałowego na poziomie 850 m. Podjęto działania mające na celu przywrócenie ruchu wyciągu. W tym celu, po przełączeniu zasilania potrzeb własnych na drugie źródło zasilania, przystąpiono do uruchomienia przetwornic wirujących. W czasie załączania maszyny wyciągowej, uzyskano ciągłość obwodu bezpieczeństwa i przygotowanie hamulca maszyny wyciągowej do działania, stwierdzono jednak występowanie sygnału blokowania maszyny wyciągowej, uniemożliwiającego jej odhamowanie manewrowe. Podjęte próby ustalenia źródła sygnału blokującego pozwoliły na zidentyfikowanie uszkodzeń w układzie napędowym maszyny wyciągowej, m.in. przepalenie bezpieczników mostka tyrystorowego przekształtnika wzbudzenia silnika wyciągowego, uszkodzenie diod mostka ochrony przepięciowej tego przekształtnika, a w układzie sterowania maszyny wyciągowej zdwojonego przekaźnika PWB (przekaźnik wykonania blokady). Ok. godz. 15-tej wezwano serwis maszyn wyciągowych firmy OPA-LABOR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, którego przedstawiciele przybyli na kopalnię ok. godz. 16-tej. Podczas postoju, wywołanego awarią, kontakt z załogą uwięzioną w naczyniu wyciągowym utrzymywany był przez sygnali-stę szybowego poz. 850 m. Od załogi uzyskano mylną informację o liczbie osób w naczyniu wschodnim - 56; liczba ta okazała się zawyżona w stosunku do rzeczywistości. Błąd powstał prawdopodobnie wskutek stresu osób liczących pracowników na poszczególnych piętrach.

Pracownicy serwisu, prowadząc działania ukierunkowane na jak najszybsze ewakuowanie ludzi z szybu, odłączyli uszkodzone elementy elektroniczne, aby możliwe było bezpieczne uruchomienie maszyny wyciągowej na obniżonych parametrach ruchu. Po wykonaniu tych czynności i jednoznacznym ostrzeżeniu załogi w naczyniu wyciągowym przez sygnalistę poz. 850 m o zamiarze odhamowania maszyny, z ograniczoną prędkością ok. 1 m/s, po wcześniej-szym upewnieniu się co do poprawności działania hamulca maszyny oraz wysterowania momentu silnika wyciągowego, dojechano naczyniem wschodnim na poziom zrębu. Po opuszczeniu naczyń wyciągowych przez ludzi (godz. 1720), upewnieniu się co do faktu pustych naczyń wyciągowych, przystąpiono do usuwania uszkodzeń w obwodach napędu i sterowania maszyny wyciągowej. Żadna z osób ewakuowanych po awaryjnym zatrzymaniu ruchu wyciągu nie zgłosiła obrażeń ani dolegliwości, skutkujących potrzebą skorzystania z pomocy punktu sanitarnego. Ewakuowana załoga potwierdziła wyjazd w czytnikach kart RCP na zrębie szybu I, a później przy wyjściu z kopalni.

Podjęte działania naprawcze przez zakład górniczy przy współudziale służb serwisowych „OPA-LABOR” Sp. z o.o. pozwoliły na bezpieczne wznowienie ruchu górniczego wyciągu szybowego w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 1920.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) wydał decyzję SUG.0232.11.2013 L.dz. 3605/02/2013/Sz z dnia 19 lutego 2013 r., w której nakazał przeprowadzić szczegółowe badanie układu sterowania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu I przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry