19.07.2011.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy


Katowice, dnia 22 .07.2011 r.

IN F O R M A C J A Nr 39/2011/EW

w sprawie osunięcia się górotworu w dniu 19.07.2011r. około godz. 200 w Przedsiębiorstwie Surowców Skalnych „Bazalt – Gracze” Sp. z o.o. w Graczach – Kopalni Bazaltu „Gracze”.

Osunięcie górotworu nastąpiło w północno-zachodniej części wyrobiska eksploatacyjnego pola A Kopalni Bazaltu „Gracze”. Osuwisko objęło swoim zasięgiem obszar o wymiarach około 170m x 120m, na głębokość ok. 75m (do spągu poziomu VII). Całkowitemu zniszczeniu uległ 50 metrowy odcinek asfaltowej drogi powiatowej relacji GRACZE-ROGI. W skutek osuwiska zniszczeniu uległa Kapliczka Św. Barbary a będący w jej pobliżu metalowy krzyż uległ obniżeniu o 3 metry. Na południe od powstałego osuwiska znajdował się zabezpieczony i oznakowany rejon, gdzie miało miejsce osuwisko w czerwcu 2004r. Obecnie najbliższy czynny front eksploatacyjny znajduje się na poziomie VIII - około 130m na wschód od powstałego osuwiska. W spągu poziomu VII w rejonie czoła powstałego osuwiska zlokalizowane było dwukomorowe rząpie, przy czym komora z brudną wodą została zasypana. Na północ od powstałego osuwiska stwierdzono spękania powierzchni ziemi o szerokości od 0,01m do 0,03m pomiędzy budynkami portierni i wagi oraz warsztatu samochodowego, a górną krawędzią skarpy wyrobiska. Osuwisko wykazywało oznaki aktywności objawiające się obrywaniem i staczaniem się pojedynczych brył skalnych po zboczu powstałego osuwiska. Osunięcie nie miało wpływu na bezpieczeństwo załogi, zakładu górniczego i osób postronnych. Prawdopodobną przyczyną powstania osuwiska była utrata stateczności skarpy zbudowanej z bazaltu, tufu wulkanicznego i rumoszu skalnego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch Kopalni Bazaltu „Gracze” w związku z osunięciem górotworu do wyrobiska górniczego do czasu przeanalizowania powstałego zagrożenia przez kopalniany „Zespół do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom naturalnym” i opracowania bezpiecznych zasad prowadzenia prac w kopalni.
  2. Rejon wystąpienia osuwiska oznakować tablicami ostrzegawczymi, a drogi dojścia zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry