1 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                         Katowice, dnia 6 grudnia 2016 r.

 

 

INFORMACJA Nr 61/2016/EW

o wstrząsie sejsmicznym zaistniałym w zakładzie górniczym – Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu – Pole „Bełchatów” w dniu 1.12.2016 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” prowadzi eksploatację w dwóch odrębnych polach górniczych – Pole „Bełchatów” i Pole „Szczerców”.

W dniu 1.12.2016 r. o godzinie 06h 05´ 51" w rejonie północno - zachodniego zbocza wyrobiska górniczego Pola „Bełchatów”, w poziomie nadkładowym, wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii E = 1,536 x 107 J i magnitudzie M = 2,8, a jego epicentrum w układzie lokalnym posiadało współrzędne: x = 43239 i y = 50907. Odległość epicentrum od najbliższego urządzenia zakładu górniczego, tj. od pierwszego członu przenośnika B-801 wynosiła 655 m w kierunku północno – zachodnim. Odległość epicentrum od najbliższych – zabudowań miejscowości Kamień – wynosiła 1,5 km.

Przyczyna wstrząsu to prawdopodobnie wynik sumowania naturalnych naprężeń tektonicznych z naprężeniami i zmianami fizyko-mechanicznymi skał wywołanymi robotami górniczymi.

Wstrząs nie spowodował zagrożenia dla ludzi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, nie spowodował szkód w obiektach zakładu górniczego i poza zakładem górniczym. Po zaistniałym wstrząsie osoby dozoru ruchu dokonały kontroli obiektów w Polu „Bełchatów”, rejonu pracy koparki K-40, rejonu epicentrum oraz stanu skarp i półek zbocza północnego i zachodniego nie stwierdzając zagrożeń. Nie stwierdzono występowania ujemnych skutków od zaistniałego wstrząsu na powierzchnię terenu wokół epicentrum, w tym na stateczność skarp stałych zbocza północnego i zachodniego.

Powyższa ocena dokonana została przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach w oparciu o wizję rejonu epicentrum, zbocza północnego, rejonu przenośnika B-801 i pracy koparki K-40 w wyrobisku górniczym Pola „Bełchatów”, dokonana w dniu 1 grudnia 2016 r. w ramach kontroli doraźnej zakładu górniczego oraz w oparciu o informacje i dokumentacje sporządzone przez służby zakładu górniczego po zaistnieniu wstrząsu.

Do godziny 1410 dnia 1.12.2016 r. do Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych KWB „Bełchatów” nie wpłynęły żadne zgłoszenia o wyrządzonych szkodach w obiektach od zaistniałego wstrząsu.

W związku z wystąpieniem wstrząsu nie stwierdzono naruszenia przepisów, jak też zasad techniki górniczej. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry