20.04.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.05.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2013/EW

w sprawie zawału, zaistniałego w dniu 20.04.2013 r. o godz. 1220 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach.

Zawał zaistniał w chodniku Cz w pokładzie 364/2 na poziomie 1050 m.

Pokład 364/2 o grubości od 1,5 m do 2,5 m, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

W stropie pokładu 364/2 zalegała warstwa łupku ilastego o grubości od 1,2 m do 3,2 m, a następnie warstwa łupku piaszczystego grubości od 1,6 m do 2,8 m oraz pakiet naprzemianległych warstw łupków ilastych i piaszczystych o grubości od 7,2 m do 9,0 m. W spągu pokładu 364/2 występuje łupek ilasty o miąższości od 0,7 m do 3,1 m.

Chodnik Cz wykonano w 2012 roku, jako wyrobisko nadścianowe ściany Cz-1, w obudowie typu ŁP9/V32/A stawianej co 1,0 m i stabilizowanej 9 rzędami rozpór stalowych dwustronnego działania. Opinkę obudowy wykonano z siatki stalowej zgrzewanej. Od rozpoczęcia eksploatacji pokładu 364/2 ścianą Cz-1 uzyskano postęp około 30 m.

W dniu 20.04.2013 r., na zmianie rannej, zaplanowano wykonanie robót strzałowych w chodniku Cz dla wywołania zawału stropu w tym wyrobisku i ścianie Cz-1. W tym celu, w stropie chodnika Cz odwiercono 2 otwory o średnicy 75 mm i długościach: 30 m i 22 m, do których załadowano łącznie 234 kg materiału wybuchowego typu Emulinit 8M. O godzinie 1220 odpalono jednocześnie oba ładunki materiału wybuchowego. W wyniku wykonanych robót strzałowych zaistniał wstrząs górotworu o energii rzędu 6,2 x 104 J. Bezpośrednio po wykonanych robotach strzałowych zarejestrowano spadek przepływu powietrza z 800 m3/min. do około 500 m3/min oraz uszkodzenie czujnika metanometrii automatycznej zabudowanego w ścianie przy chodniku Cz. Stężenie tlenku węgla przekroczyło 600ppm. Podczas kontroli miejsca wykonywania strzałowych robót strzałowych stwierdzono zawał skał stropowych na odcinku około 18,0 m przed frontem ściany Cz-1. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie uległ wypadkowi.

Przyczyną zawału w chodniku Cz była utrata stabilności i podporności obudowy wyrobiska po wykonanych robotach strzałowych dla wywołania zawału stropu w chodniku Cz oraz ścianie Cz-1 w pokładzie 364/2.

W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

  1. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 364/2 ścianą Cz-1, do czasu przywrócenia funkcjonalności chodnika Cz oraz uzyskania drugiego wyjścia ze ściany,
  2. nakazał:
    • przed przystąpieniem do usuwania skutków zawału zagrodzić dojście do rejonu objętego zawałem,
    • roboty związane z usuwaniem skutków zawału i uzyskaniem drugiego wyjścia ze ściany Cz-1 przez chodnik Cz oraz przez ścianę Cz-1 prowadzić na podstawie dokumentacji, określającej w sposób szczegółowy występujące warunki geologiczne i górnicze, zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
    • ustalić zasady kontroli stanu obudowy, przewietrzania oraz zagrożeń naturalnych w rejonie ściany Cz-1 w pokładzie 364/2, zaopiniowane przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry