20.05.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 31/2008/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia oberwania się mas skalnych ze ściany eksploatacyjnej, zaistniałego w dniu 20.05.2008 r. około godz. 730 w zakładzie górniczym Lhoist „Bukowa” Sp. z o.o. w Bukowej, w wyniku którego wypadkowi lekkiemu uległ operator koparki, lat 35, pracujący w górnictwie 12 lat.

Lhoist „Bukowa” Sp. z o.o. w Bukowej prowadzi eksploatację złoża wapieni w wyrobisku stokowo wgłębnym. W związku z pozyskaniem nowych terenów na kierunku południowym w granicach udokumentowanego złoża, dokonano udostępnienia tej części złoża od strony zachodniej nowymi piętrami na rzędnych 315, 305 i 295 m n.p.m. Eksploatacja w ww. rejonie prowadzona jest piętrami o wysokości do 20 m, z postępem frontu robót w kierunku południowo wschodnim. Nadawa z wyrobiska kierowana jest do zakładu przeróbki mechanicznej znajdującego się poza granicą zakładu górniczego, a uzyskane frakcje kruszywa wykorzystywane są do produkcji wapna. Ruch zakładu górniczego prowadzony jest w układzie dwuzmianowym.
W dniu 20.05.2008 r. na zmianie pierwszej trwającej od godz. 600 do 1400 roboty górnicze dozorował nadsztygar górniczy, mając do pomocy osobę niższego dozoru ruchu górniczego. Na początku zmiany nadsztygar górniczy przeprowadził kontrolę wyrobiska a następnie w pomieszczeniu sztygarówki krótką odprawę z pracownikami. W kolejności dokonał podziału robót, przydzielając operatorowi koparki E-302 nr 1 prowadzenie załadunku urobku na samochody technologiczne BIEŁAZ na poz. 315 m. Z uwagi na znaczną odległość do stanowisk pracy, pracowników na poszczególne stanowiska rozwieziono samochodem zakładowym Operator koparki E 302 nr 1 rozpoczął załadunek urobku z usypu, po dokonanym w dniu 15.05.2008 r. odstrzale metodą długich otworów. Część usypu urobku od strony zachodniej została wybrana do ociosu ściany. W celu kontynuowania załadunku urobku z ww. usypu, operator wjechał koparką elektryczną w miejsce po już wybranym urobku, ustawiając podwozie tej koparki gąsienicami równolegle do ociosu ściany eksploatacyjnej. Taki sposób ustawienia koparki spowodował, że kabina operatora znajdowała się od strony wyrobiska, przez co operator nie miał możliwości obserwacji ociosu tej ściany.

Załadunek urobku w ww. sposób prowadzono do około godz. 730. Podczas przerwy w załadunku urobku spowodowanej brakiem samochodów technologicznych operator koparki przebywał w kabinie znajdującej się od strony wyrobiska. O godz. 730 nastąpiło oberwanie się mas skalnych na długości około 15 m i szerokości około 4 m ze ściany eksploatacyjnej o wysokości około 18 m. Osuwające się masy skalne uderzyły w nadwozie koparki, w wyniku czego nastąpiło zniszczenie i częściowe zasypanie urobkiem maszynowni koparki oraz ścięcie śrub mocujących kabinę do ramy koparki. Powyższe spowodowało zrzucenie z wysokości 2,5 m kabiny wraz z operatorem na spąg poz.315m i jej częściowe uszkodzenie. Przez wypadniętą przednią szybę operator samodzielnie wydostał się na zewnątrz kabiny. Fakt wychodzenia z kabiny operatora zauważył jako pierwszy pracujący w odległości około 300 m operator spycharki D9 CAT, który niezwłocznie udał się pieszo w ten rejon. W czasie dojścia ww. operatora do koparki, podjechał również samochód technologiczny BIEŁAZ i wspólnie z jego kierowcą przystąpili do udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy. Kierowca samochodu o zdarzeniu i wypadku powiadomił telefonicznie kierownika ruchu zakładu górniczego. Przybyły na miejsce kierownik ruchu zakładu górniczego samochodem zakładowym odwiózł poszkodowanego do lekarskiej przychodni zakładowej, skąd decyzją lekarza przewieziony został do szpitala powiatowego we Włoszczowie. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał ran ciętych: tyłu głowy, skroni i ucha lewego oraz stłuczenie lewego łokcia ręki. W szpitalu poddany został przez Policję badaniom na zawartość alkoholu we krwi , w wyniku którego stwierdzono, że poszkodowany nie znajdował się pod wpływem alkoholu.

Wydaną decyzją Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał:

  1. Wstrzymać dalsze roboty eksploatacyjne na ścianie pierwszego poziomu 315m n.p.m. w rejonie oberwania się skał do czasu ustalenia sposobu likwidacji powstałego zagrożenia geotechnicznego, określenia zasad kontroli powstałego oberwania się skał oraz sposobu wydobycia przysypanej koparki masami skalnymi.
  2. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego zdarzenia i wypadku zainteresowanych pracowników zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.


do góry