20.05.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 32/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 20.05.2010 r. o godzinie 445 w JSW S.A. KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju w upadowej F-2, któremu uległ elektromonter oddziału G-23 PRG „ROW” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, lat 43, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek zaistniał w upadowej F-2, o nachyleniu około 120, wykonanej z poziomu 900 do poziomu 1080. Wyrobisko to znajdowało się w granicach pola metanowego IV kategorii oraz zaliczone było do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Upadowa F-2 wykonana była w obudowie łukowej podatnej typu ŁP12/V36/A/4, z rozstawem odrzwi co 0,6 m, stabilizowanej za pomocą 12 rozpór stalowych wieloelementowych. Opinkę stanowiły okładziny żelbetowe, ułożone na ociosach na płask a w stropie rębem, zaś wykładkę - worki wypełnione spoiwem cementowo-mineralnym. Szerokość wyrobiska wynosiła 6,1 m, a wysokość 4,2 m, natomiast spąg był wilgotny i śliski. Miejsce to nie było oświetlone.

W upadowej F-2 zabudowany był przenośnik taśmowy typu Mifama 1000 oraz kolejka szynowa typu KSP-16. Pod stropem wyrobiska podwieszone były dwa rurociągi Ø150mm (ppoż. i sprężonego powietrza), zaś na ociosie południowym rurociąg odwadniający Ø150mm, pięć kabli elektroenergetycznych i kabel teletechniczny. Wzdłuż ociosu południowego zabudowane były schody stalowe z poręczą wykonaną z liny.

W dniu 19.05.2010 r. na zmianie „C”, rozpoczynającej się o godzinie 2200, sztygar zmianowy ds. urządzeń elektrycznych firmy PRG „ROW” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju skierował elektromontera do prac związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych w rejonie przekopu taśmowego DF na poziomie 1080. Pod koniec zmiany elektromonter poinformował sztygara zmianowego firmy ds. górniczych, że udaje się na wyjazd. Około godziny 445 sztygar ten, udając się pod szyb, napotkał w upadowej F-2, w rejonie cechy 334, siedzącego na spągu elektromontera. Pracownik ten poinformował go, że wychodząc schodami przewrócił się na plecy i silnie potłukł oraz, że nie jest w stanie o własnych siłach udać się na wyjazd. Sztygar zmianowy zorganizował pierwszą pomoc i wspólnie z innymi pracownikami wytransportowali poszkodowanego na noszach do punktu opatrunkowego na powierzchni, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. W wydanej opinii lekarz stwierdził „uraz barku lewego, otarcie naskórka”. Następnie poszkodowany został przewieziony do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie stwierdzono „Złamanie żeber lewych III-VIII, prawych V-VII, złamanie łopatki lewej, odmokrwiak lewostronny. Podejrzenie dwustronnego stłuczenia płuc”.

O zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został poinformowany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w dniu 21.05.2010 r. o godzinie 1230.

W związku z brakiem świadków zdarzenia, na obecnym etapie dochodzenia, nie można jednoznacznie stwierdzić co było przyczyną wypadku i rozległych obrażeń poszkodowanego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry