20 05 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                        

Katowice, dnia 26 maja 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 25/2017/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – przemieszczeniu się mas ziemnych w obrębie zachodniej granicy odkrywkowego zakładu górniczego „Zastawie IV-2” oraz terenów przyległych zaistniałym w dniu 20 maja 2017 r.

Do zdarzenia doszło w odkrywkowym zakładzie górniczym „Zastawie IV-2” prowadzącym eksploatację złoża piasków na podstawie decyzji Starosty Puławskiego oraz Projektu technicznego eksploatacji złoża „Zastawie IV-2”, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego. O zaistniałym zdarzeniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie został poinformowany w dniu 20 maja 2017 r. przez kierownika ruchu zakładu górniczego „Zastawie IV-2”.

Zakład górniczy prowadzi eksploatację kopaliny o średniej miąższości około 9,5 m, dwoma poziomami suchym i zawodnionym. Eksploatacja złoża w obrębie warstwy suchej prowadzona jest z wyprzedzeniem przed robotami górniczymi w warstwie zawałowej z zachowaniem około 0,5-1,0 m półki ochronnej nad zwierciadłem wód gruntowych. Eksploatacja złoża w części zawodnionej prowadzona jest spod lustra wody przy pomocy koparki pływającej ssąco-refulującej. Eksploatacja złoża prowadzona jest na cała szerokość złoża w kierunku południowym na całą miąższość złoża, tj. do stropu podściełających złoże utworów gliniastych.

Wysokość skarpy eksploatacyjnej w części nadwodnej wynosi około 4,0 m. Kąt nachylenia skarpy nadwodnej około 70°. Eksploatacja spod lustra wody prowadzona była do głębokości około 5,0 m poniżej zwierciadła wody.

W dniu zdarzenia wydobycie złoża prowadzone było przy użyciu koparki pływającej przy zachodniej granicy obszaru górniczego w okolicach otworu B-5(2013). Eksploatacją objęto zasoby w obrębie warstwy zawodnionej do głębokości około 5,0 m poniżej zwierciadła wody. W miejscu zdarzenia doszło do połączenia skarp eksploatacyjnych części suchej i zawodnionej złoża.

Około godziny 11:30 na odcinku około 70 m od strony zakładu górniczego doszło do powstania osuwiska, w wyniku którego masy ziemne przemieściły się do wyrobiska eksploatacyjnego, częściowo powodując jego wypełnienie. Osuwisko objęło znaczną powierzchnię terenu, tj. szerokość osuwiska około 70 m od strony wyrobiska górniczego i około 20 m od strony drogi powiatowej, maksymalny zasięg osuwiska około 58 m od granicy obszaru górniczego. Osuwisko swoim zasięgiem objęło zarówno część suchą jak i zawodnioną gruntu. Wysokość skarpy osuwiska w części nadwodnej około 4,0 m. Na powierzchni terenu wzdłuż granic osuwiska stwierdzono liczne spękania gruntu w odległości około 1,0-1,5 m od górnej krawędzi osuwiska.

Osuwisko swoim zasięgiem objęło działki sąsiednie użytkowane rolniczo oraz asfaltową drogę powiatową.

W wyniku zdarzenia doszło do strat materialnych, tj. zniszczenia drogi powiatowej oraz gruntów ornych przylegających do zakładu górniczego natomiast nikt nie został poszkodowany. W chwili zdarzenia na terenie zakładu górniczego przebywał operator koparki pływającej pełniący jednocześnie obowiązki osoby dozoru ruchu.

Osunięcie się mas ziemnych spowodowało przemieszczenie koparki pływającej, ustawionej czołowo do skarpy zachodniej pod przeciwległą skarpę wyrobiska, nie doszło do jej uszkodzenia. Koparka została unieruchomiona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia operator samodzielnie opuścił koparkę pływającą. O powstaniu osuwiska poinformował telefoniczne Policję oraz Powiatowy Zarząd Dróg.

Teren został niezwłocznie zabezpieczony poprzez usypanie wałów ziemnych na drodze asfaltowej, wygrodzenie terenu niebezpiecznego taśmami ostrzegawczymi oraz ustawienie znaków zakazu wjazdu na drogach dojazdowych. Miejsce zdarzenia zostało dodatkowo zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną Puławy (w dniu 20 maja 2017 r. do godzin wieczornych), a następnie do około godziny 7:00 dnia 22 maja 2017 r. przez OSP Kłoda.

Przyczyny zaistniałego zdarzenia są wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Lublinie wstrzymał ruch zakładu górniczego „Zastawie IV-2” w części dotyczącej eksploatacji złoża spod lustra wody, do czasu ustalenia szczegółowych warunków prowadzenia dalszej eksploatacji złoża, zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego, jego pracowników oraz bezpieczeństwa powszechnego. Warunki powyższe należy określić na podstawie wyników przeprowadzonych specjalistycznych badań geotechnicznych obszaru osuwiska i terenów przyległych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry