20.08.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.08.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 45/2011/EW

o tąpnięciu i wypadku zbiorowym (pięć wypadków lekkich) zaistniałych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w dniu 20 sierpnia 2011 r., związanym z dwoma samoistnymi wstrząsami górotworu o godz. 1929 o energii 6,6x107 J i o godz. 1931 o energii 5,7 x 106 J.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w wyrobisku transportowym w pochylni C-142 w odległości 600 m od rozcinki pola eksploatacyjnego XI/13 oddziału G-8 na poziomie 910 m, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie. Pole XI/13 zostało zaliczone decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia 26.10.2004 r., znak 7022/2/2004/Do, do II stopnia zagrożenia tąpaniami. W polu XI/13 wybierano złoże rudy miedzi systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu (J-UG). Dla robót eksploatacyjnych i przygotowawczych, (w tym transportowych) były opracowane projekty techniczne, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobiska transportowego, pochylni C-142, stosowano kotwy stalowe wklejane o długości żerdzi min. 1,8 m w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m.

W dniu 20 sierpnia 2011 r., w rejonie pochylni transportowej C-142, w której zabudowany był przenośnik taśmowy typu „Legmet 1200, wystąpiły dwa samoistne wstrząsy górotworu: o godzinie 1929 o energii 6,6 x 107 J i o godzinie 1931 o energii 5,7 x 106 J, których epicentrum zlokalizowano w caliźnie pomiędzy pochylniani C-242 a C-243 przy przecince P-7. Epicentrum wstrząsu było oddalone o około 100 m od zrobów z lat 1999-2000 i 600 m od czynnego pola eksploatacyjnego XI/13.

W dniu 22 sierpnia 2011r. na zmianie I dokonano oględzin rejonu zdarzenia i stwierdzono:

1. Obsypanie ociosów w:

 • poch. C-141 od przecinki P-54 do przecinki P-57,
 • poch. C-142 od przecinki P-55 do przecinki P-54,
 • poch. C-242 od przecinki P-2 do przecinki P-1 i dalej 8 m w kierunku zbiornika przesypowego,
 • poch. C-243 od przecinki P-3 do przecinki P-1,
 • chodniku oponowym od pochylni C-141 do pochylni C-142.

2.Urobienia ociosów w:

 • poch. C-142 od przecinki P-55 do przecinki P-54,
 • poch. C-242 30 m od przecinki P-1 w kierunku zbiornika przesypowego,
 • poch. C-241 od przecinki P-1 do chodnika transportowego W-91.

W wyżej wymienionych wyrobiskach stwierdzono lokalne wypiętrzenia spągów i lokalne opady warstw stropowych.
Na podstawie oceny skutków zjawisko zakwalifikowano jako tąpnięcie.

W wyniku tąpnięcia pięciu pracowników Oddziału transportu poziomego T-30 zatrudnionych w pochylni taśmowej C-142, w rejonie wysypu zbiornika pomiędzy przecinkami P-53 i P-55, przy przebudowie rurociągu p/poż. uległo wypadkom lekkim doznając ogólnych potłuczeń. Poszkodowani wycofali się z miejsca zdarzenia o własnych siłach. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Z-ca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w dniu 20.08.2011 r. wydał decyzje wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, w części dotyczącej eksploatacji w rejonie oddziału górniczego G-8 oraz prowadzenia ruchu w poch. C-142 na długości przenośnika taśmowego L-44 do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego oraz skutków wstrząsów zaistniałych w dniu 20 sierpnia 2011 r.
Po oględzinach miejsca wypadku Dyrektor OUG we Wrocławiu nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej:

 • pola eksploatacyjnego XI/13,
 • pochylni C-242 od przecinki P-4 do wlotu zbiornika,
 • pochylni C-243 od przecinki P-3 do przecinki P-1,
 • pochylni C-142 od przecini P-53 do przecinki P-55
 • pochylni C-141 od przecinki P-54 do przecinki P-1 wiązki pochylń C-241÷C-243

do czasu:

 • przeprowadzenia udokumentowanej kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy,
 • bezpiecznego usunięcia skutków tąpnięcia, uwolnienia uwięzionego wozu transportowego SWT typu ISUZU nr zakładowy 119 oraz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, urządzeń i instalacji w rejonie tąpnięcia w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • zlikwidowania zagrożenia wynikającego z pozostawienia uzbrojonych i załadowanych materiałem wybuchowym otworów strzałowych w polu XI/13 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami w rejonie po zaistniałym tąpnięciu,
 • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w rejonie pola XI/13 z uwzględnieniem wyników analizy przyczyn skutków wstrząsów w wyrobiskach oraz na powierzchni i opinii Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi.

2. Wznowienie robót rozcinkowych w polu XI/13 może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry