20 08 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                          

           Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 30 sierpnia 2017 r.              

       INFORMACJA Nr 45/2017/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - przemieszczeniu się mas skalnych budujących południowe zbocze stałe wyrobiska górniczego, zaistniałym w dniu 20.08.2017 r. w zakładzie górniczym Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka”, należącym do Przedsiębiorcy: Nordkalk Sp. z o.o. z/s w Krakowie.

Zdarzenie miało miejsce w południowo-zachodnim rejonie wyrobiska górniczego, w którym obecnie prowadzona jest eksploatacja wapieni dewońskich ze złoża „Ostrówka” dwoma poziomami eksploatacyjnymi V i VI do rzędnej 176 m n.p.m. z postępem robót na kierunku wschodnim przy użyciu środków strzałowych.

W dniu 20.08.2017 r. na zmianie drugiej trwającej od godz. 14:00 do 22:00 we wschodnim rejonie wyrobiska górniczego prowadzono załadunek urobku spod ściany roboczej poziomu VI po wykonanych robotach strzałowych. Transport urobku prowadzony był do kruszarni zakładu przeróbczego, zlokalizowanego poza wyrobiskiem, samochodami technologicznymi typu Volvo FM/ZS/V o ładowności 35 ton. W wyrobisku ruch pojazdów odbywał się po drogach technologicznych utwardzonych kruszywem, natomiast poza wyrobiskiem drogą wewnątrzzakładową o nawierzchni asfaltowej.

Około godz. 17:45 kierowca samochodu technologicznego wywożącego urobek z wyrobiska zauważył osuwisko powodujące wyrwę w drodze technologicznej – pochylni transportowej – biegnącej wzdłuż południowego zbocza wyrobiska. Pochylnia transportowa przebiegała od zachodniego narożnika wyrobiska górniczego (rzędna 235 m n.p.m.) w kierunku centralnym (rzędna 200 m n.p.m.), po czym rozdzielała się na pochylnię transportową prowadzącą do rejonów robót wykonywanych we wschodniej części wyrobiska górniczego oraz na pochylnię prowadzącą na spąg poziomu VII (rzędna 160 m n.p.m.).

Osuwisko powstało w wyniku przemieszczenia mas skalnych i objęło swym zasięgiem fragment skarpy poziomu III, IV i V wyrobiska, półki ochronne pomiędzy piętrami i fragment wyżej opisanej drogi technologicznej biegnącej wzdłuż południowego zbocza wyrobiska. Odspojone masy skalne uległy przemieszczeniu o około 46 m w dół i zatrzymały się na spągu poziomu VI. W miejscu powstałego osuwiska droga została zniszczona na odcinku 40 m. Kubatura przemieszczonych mas skalnych wynosiła około 40 000 m3. Z kolei powierzchnia osuwiska wynosiła 3 644 m2, a jego szerokość od 40 m w rejonie skarpy osuwiska do 60 m w rejonie czoła osuwiska.

Zdarzenie nie skutkowało zaistnieniem wypadku, ani uszkodzeniem pojazdów - w chwili zdarzenia na odcinku drogi objętej osuwiskiem nie przemieszczały się samochody technologiczne.

Bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia zagrożony rejon został zabezpieczony poprzez usypanie wałów ziemnych z obu stron zapadniętej drogi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 21.08.2017 r. miejsca niebezpiecznego zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Nordkalk Sp. z o.o. – Kopalnia Wapienia „Miedzianka" w części dotyczącej:

  • użytkowania drogi technologicznej biegnącej wzdłuż południowego zbocza w południowo-zachodnim rejonie wyrobiska,
  • prowadzenia robót górniczych na poziomie VI w południowo-zachodnim rejonie wyrobiska.

W decyzji tej określono następujące warunki wznowienia ruchu tego zakładu.

Ruch zakładu górniczego związany z użytkowaniem drogi technologicznej (biegnącej wzdłuż południowego zbocza wyrobiska) w południowo-zachodnim rejonie wyrobiska, może być wznowiony po określeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasad bezpiecznego poruszania się pojazdów po tej drodze, a także po:

  • przeprowadzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego oceny zagrożeń związanych z możliwością osunięcia się dalszych fragmentów półki skalnej na której znajduje się droga technologiczna biegnąca wzdłuż południowego zbocza wyrobiska,
  • określeniu na poziomie VI zagrożonych rejonów lub stref,
  • określeniu zasad prowadzenia ruchu w warunkach występującego zagrożenia osuwiskowego, w tym opracowania bezpiecznej technologii wykonywania robót oraz zasad nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Wstępne ustalenia nie dają podstaw do sformułowania wniosków w zakresie przyczyn niebezpiecznego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry