20.10.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.10.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 82/2009/EW

o zapaleniu się metanu, zaistniałym w dniu 20.10.2009 r. o godzinie 1822 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, w ścianie E-8 w pokładzie 418/1-2.

Zapalenie metanu miało miejsce w ścianie E-8 w pokładzie 418/1-2, w rejonie sekcji nr 21, w trakcie urabiania kombajnem piaskowca występującego w strefie uskokowej.

Pokład 418/1-2 został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana E-8 o średniej wysokości 2,4 m i nachyleniu podłużnym w rejonie zdarzenia około 40, eksploatowana była systemem z zawałem stropu. Wyposażenie ściany stanowiły: kombajn typu KSW-880E z organami urabiającymi o średnicy 1800 mm i zabiorze 800 mm, mającymi tylne zraszanie noży, przenośnik ścianowy typu PAT-E260 oraz 97 sekcji obudowy zmechanizowanej typu JZR-14/29-POz i 5 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-08/29-POz. Ściana była przewietrzana systemem na „U”. Powietrze doprowadzone było chodnikiem E-8 w ilości około 1400 m3/min. Prędkość powietrza w ścianie wynosiła ok. 1,5 m/s. Metanowość bezwzględna ściany wynosiła około 4m3CH4/min, w związku z czym nie prowadzono odmetanowania.

W ścianie występowała strefa uskoku odwróconego o płaszczyznach zrzutu h = 1 m i h = 2 m, występujących w odległościach odpowiednio 11,5 m i 25 m od chodnika podścianowego E-8. Na odcinku od sekcji nr 16 do sekcji nr 28 w ociosie ściany występowała warstwa piaskowca drobnoziarnistego o grubości do 2 m.

W dniu 20.10.2009r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1200, ściana E-8 prowadzono roboty eksploatacyjne mimo, że w układzie zraszającym obydwu organów urabiających około ¾ dysz zraszających było niesprawnych. O godzinie 1822 w czasie urabiania kombajnem piaskowca w strefie uskokowej, gdy prawy organ kombajnu urabiał na wysokości sekcji nr 21, doszło do lokalnego zapalenia metanu. Palący się metan został ugaszony po około 1 minucie przez przodowego ściany przy użyciu gaśnicy proszkowej, będącej na wyposażeniu kombajnu. Przybyły na miejsce zdarzenia sztygar prowadzący zmianę wraz z przodowym dokonali w rejonie miejsca zdarzenia szeregu pomiarów stężenia metanu za pomocą metanomierza typu X-am 5000, stwierdzając maksymalne stężenie 0,16 % CH4.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został poinformowany o zdarzeniu przez KRZG w dniu 20.10.2009 r. o godzinie 1850.

Przyczyną zapalenia metanu, który prawdopodobnie wypłynął ze szczelin ociosu ścianowego, było iskrzenie spowodowane mechanicznym urabianiem piaskowca w strefie uskokowej przy niesprawnym układzie zraszającym kombajnu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku decyzją z dnia 21.10.2009 r. nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej kombajnu ścianowego KSW 880E, do czasu doprowadzenia do sprawności dysz zraszających zanożowych, zabudowanych na organach urabiających Ø 1800/800 mm.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry