20.12.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.12.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 87/2008/EW

w sprawie awarii żurawia wieżowego BK - 1000 B o numerze zakładowym 3 zaistniałej w dniu 20 grudnia 2008 r. o godzinie 1220 w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Wekom II” Sp. z o. o. w Kostrzy

Awaria miała miejsce w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Wekom II” Sp. z o. o. w Kostrzy prowadzącym eksploatację złoża granitu na bloki w wyrobisku wgłębnym, w trzech polach eksploatacyjnych, systemem zabierkowym (pasami) z równoległym postępem frontu.
Żuraw BK – 1000 B o numerze zakładowym 3 pracował w polu eksploatacyjnym nr 2 obejmującym zachodnią i środkową część wyrobiska.
Eksploatacja w tym rejonie prowadzona jest na dwóch poziomach:

  • poziom I od powierzchni terenu (rzędna +285 m) do +260 m;
  • poziom II od rzędnej +260 m do +225 m.

W dniu 20 grudnia 2008 r. w polu eksploatacyjnym nr 2 pracował trzyosobowy zespół pracowników:

  • przodowy – górnik skalnik – hakowy,
  • górnik skalnik,
  • pomocnik górnika skalnika,

który miał za zadanie podzielenie odstrzelonego wcześniej monolitu na poziomie +255 m na bloki skalne i wytransportowanie uzyskanych bloków granitowych z wyrobiska przy użyciu żurawia BK – 1000 B posadowionego na torowisku ułożonym na poziomie +248 m.
Około godziny 1220 po zaczepieniu bloku o ciężarze około 28 Mg znajdującego się w odległości około 39 m od osi żurawia, hakowy nadał operatorowi sygnał uprawniający do podnoszenia. Dopuszczalny udźwig przy tym wysięgu ramienia żurawia wynosił 20 Mg.

W czasie podnoszenia nastąpiła utrata stateczności żurawia, wskutek czego podstawa z maszynownią i kabiną operatora, przechylając się, oparła się o półkę skalną - poziom +263 m, a pozostała część konstrukcji spadła na spąg wyrobiska.
Operator żurawia nie odniósł żadnych obrażeń i samodzielnie wydostał się z kabiny przez otwór po przedniej szybie.

Przyczyną awarii było podnoszenie bloku granitowego o ciężarze około 28 Mg przy dopuszczalnym dla wysięgu 39 m udźwigu 20 Mg.

W związku z awarią Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego w części wyrobiska objętej awarią spowodowaną przewróceniem się żurawia szynowego BK 1000 B o numerze zakładowym 3 do czasu usunięcia skutków tej awarii;
  • opracować technologię prac związanych z usuwaniem skutków awarii;
  • zabezpieczyć i oznakować tablicami ostrzegawczymi część wyrobiska objętą awarią;
  • wykonywać prace związane z usuwaniem skutków w/w awarii na zasadach obowiązujących dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia.

Informację przygotowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry