21 10 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia               Katowice, dnia 24 stycznia 2024 r.

INFORMACJA Nr 38/2023/EW

o pożarze przenośnika taśmowego typu Legmet 1200, do którego doszło w dniu 21 października 2023 r. około godziny 1824, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Pożar przenośnika taśmowego typu LEGMET 1200, o długości 1300 m, nr zakładowy L 220 (dalej „przenośnik”) z napędem 4x160 kW miał miejsce w chodniku T-250/1, w oddziale taśmowym T-61, w rejonie GG-6, na poziomie 1000 m, w odległości ok. 1,85 km od szybu SG-1. Przenośnik z taśmą trudnopalną, wraz z układem zasilania i sterowania (system PROMOS) wykonany był na podstawie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” i po odbiorze technicznym uzyskał stosowne zezwolenie na ruch. W miejscu pożaru chodnik T-250/1 miał szerokość ok. 4,5 m, i wysokość ok. 6 m. Strop zabezpieczony był obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Chodnik T-250/1 przewietrzany był prądem powietrza zużytego o strumieniu ok. 800 m3/min.

W dniu 21 października 2023 r. na zmianie II WSP, trwającej od godziny 1200 do 1800, ruch przenośników prowadzony był do godziny 1655. Około godziny 1750 dyspozytor maszynowy uruchomił przenośnik w systemie automatycznej odstawy taśmowej. Około godziny 1753, w systemie monitoringu z kamery zabudowanej na napędach przenośnika dostrzegł lekkie dymy. Zgłosił ten fakt sztygarowi zmianowemu oddziału T-61, rozpoczynającemu pracę na zmianie III od godziny 1800. Sztygar zauważył gęste dymy w okolicy napędów przenośnika o czym telefonicznie poinformował dyspozytora górniczego kopalni. Zgodnie z Planem Ratownictwa dyspozytor poprzez system alarmowo-rozgłoszeniowy Star-M nadał sygnał alarmowy i nakazał zliczanie załogi wyjeżdżającej po zmianie II WSP. Następnie powiadomił Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie oraz pozostałe osoby przewidziane do udziału w akcji ratowniczej. W strefie zagrożenia nie przebywały żadne osoby. Około godziny 1850 do zakładu górniczego przybył I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, który przejął funkcję kierownika akcji ratowniczej i kontynuował akcję ratowniczą, wyznaczając między innymi: strefę zagrożenia, posterunki obstawy, miejsce bazy ratowniczej, kierownika akcji dół i kierownika bazy. Przybyłe o godzinie 1846 zastępy ratownicze z Górniczego Pogotowia Ratowniczego JRGH w Sobinie natychmiast udały się w rejon pożaru. Po zlokalizowaniu miejsca pożaru zastępy ratowników przystąpiły do aktywnego gaszenia gaśnicami podręcznymi oraz wodą z rurociągu p.poż. W trakcie akcji ratowniczej wykonywane były kontrolne pomiary składu atmosfery kopalnianej i warunków klimatycznych. Po ugaszeniu ogniska pożaru rozgrzane elementy przenośnika schładzane były wodą. O godzinie 2124, po otrzymaniu meldunku o schłodzeniu przenośnika i wynikach pomiarów wskazujących prawidłowy skład atmosfery kopalnianej, kierownik akcji zakończył akcję pożarową. Miejsce pożaru zostało wygrodzone i zabezpieczone. Podczas oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że pożar miał miejsce na trasie przenośnika przy podporze nr 366 (w odległości 750 m od stacji napędowej przenośnika). Strop i ociosy w miejscu pożaru wykazywały oznaki przegrzania (spękania) i były pokryte sadzą. Stwierdzono, że w wyniku zbiegnięcia dolnej taśmy przenośnika z osi trasy i jej tarcia o podporę nr 366, po prawej stronie (z biegiem taśmy górnej w kierunku napędu), powstały „ściery” pod przenośnikiem, które uległy zapaleniu. W wyniku zapalenia się „ścierów” uszkodzeniu uległy przewody sterownicze, co spowodowało zatrzymanie się przenośnika i zapalenie się taśmy dolnej i górnej od płonących „ścierów”. Podczas oględzin miejsca pożaru parametry mikroklimatu były następujące: temperatura sucha Ts=34,6 [oC], temperatura wilgotna Tw=28,6 [oC], średnia prędkość przepływu powietrza V=1,9 [m/s], tlenek węgla CO = 0 [ppm], dwutlenek węgla CO2=0,1 [%], tlen O2 = 20,75 [%], metan CH4 = 0 [ppm].

Przyczyna pożaru 

Przyczyną pożaru było zapalenie się odciętych kawałków i ścierów taśmy przenośnikowej, w wyniku miejscowego wzrostu temperatury, spowodowanego ocieraniem tamy przenośnikowej o zablokowany dolny krążnik podporowy.

W związku ze zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji:

  • Przenośnika taśmowego Legmet L-220 produkcji ZANAM LEGMET zabudowanego w chodniku T-250/1 do czasu usunięcia jego uszkodzeń powstałych podczas pożaru i doprowadzenia go do stanu zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania odbioru technicznego w/w przenośnika przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego z przeprowadzeniem udokumentowanych prób ruchowych obejmujących sprawdzenie sprawności systemów zabezpieczeń oraz pobrania dwóch odcinków taśmy przenośnikowej w części górnej i dolnej o długościach wymaganych do przeprowadzenia badania. 
  • Chodnika T-250/1 na wysokości przecinki P-52 w którym doszło do pożaru przenośnika i przegrzania stropu do czasu przeprowadzenia kontroli i dostosowania wyrobiska do zgodności z wymaganiami przepisów.
  • Chodnika T-250/2 od przecinki P-56 do przecinki P-54 jako drogi regularnej jazdy w której zalegała zgromadzona w lokalnym zagłębieniu woda.

Ponadto Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję, nakazującą przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A.:

  • zabezpieczyć dwa odcinki zabudowanej na przenośniku L-220 taśmy przenośnikowej o wymaganych długościach w celu przeprowadzenia badania zgodności wykonania zgodnie z pkt.3.5.1 ppkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.
  • przeprowadzić badanie w oparciu o pkt.3.5.1 ppkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych w celu określenia wymaganych prawidłowych parametrów.
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym, celem ustalenia przyczyn i okoliczności powstałego pożaru, a także zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry