22 02 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 14 czerwca 2022 r.

INFORMACJA Nr 6/2022/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy zaistniałego w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 104 w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba w ścianie 1c w pokładzie 405/1.

W części obszaru górniczego położonej na wschód od uskoku Halembskiego pokład 405/1 grubości od 2,0m do 4,5m i nachyleniu od 6° do 12°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie tego pokładu zalega: 7,7m piaskowca, 6,1m łupka piaszczystego, 1,5m łupka ilastego, 1,5m łupka piaszczystego i 29m piaskowca oraz w spągu: 10,2m łupka ilastego, 0,3m niedokumentowanej warstwy węgla i 9,4m łupka ilastego. 

Pokład 405/1 na wschód od uskoku Halembskiego eksploatowany był systemem podłużnym z zawałem stropu ścianą 1c o długości do 180m, wysokości do 4,0m i nachyleniu podłużnym do 70, prowadzoną pomiędzy chodnikami ścianowymi badawczymi 2c i 1c. Ściana 1c uruchomiona 5 listopada 2020 r. wyposażona była w 113 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Hydrotech-25/46-POz, w tym 107 sekcji liniowych i 6 sekcji skrajnych. W tej ścianie przy chodniku ścianowym badawczymi 2c zabudowane było urządzenie stojakowo-podporowe typu PEGAZ/II. Sekcje obudowy zmechanizowanej typu Hydrotech-25/46-POz wyposażone były w osłony czoła ściany oraz osłony przejścia dla ludzi. Urabianie w ścianie 1c prowadzone było kombajnem typu FS 400 współpracującym z przenośnikiem zgrzebłowym typu Rybnik - 850. Do 21 lutego 2022 r., ścianą 1c uzyskano średni postęp około 627m, a do planowanej linii zakończenia pozostało około 303m.

W dniu 21 lutego 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2130 sztygar zmianowy oddziału G2-H skierował 11 górników do prowadzenia wydobycia w ścianie 1c w pokładzie 405/1. Na tej zmianie, sztygar zmianowy oddziału TWP-H skierował 2 wiertaczy do ściany 1c, w celu wiercenia otworów strzałowych, zruszających caliznę przed kombajnem w miejscu występującego w ścianie zaburzenia geologicznego. Około godziny 2300 wiertacze oddziału TWP-H po zabudowaniu wiertnicy typu WD-06H pod sekcją obudowy zmechanizowanej nr 68, przystąpili do wiercenia otworów strzałowych w warstwie piaskowca zalegającego w ścianie nad węglem pokładu 405/1. W sekcji nr 68 zamknięta była osłona czoła ściany, a w sekcji nr 67 osłona odchylona było o około 20 stopni w kierunku zawału. Powodowało to, że wzdłuż tych sekcji ocios ścianowy nie był zabezpieczony. W dniu 22 lutego 2022 r. około godziny 100 w ścianie 1c w sekcji obudowy zmechanizowanej nr 68 jeden z wiertaczy stojąc w przejściu dla ludzi obsługiwał wiertnicę, a drugi znajdował się na trasie zatrzymanego przenośnika ścianowego przy niezabezpieczonym ociosie ściany. W tym czasie z niezabezpieczonego ociosu ścianowego odspoiła się bryła piaskowca o wymiarach 2,6m x 0,9m x 0,6m, która uderzyła i docisnęła wiertacza stojącego na przenośniku ścianowym do elementów konstrukcji tego przenośnika. Na wezwanie drugiego z wiertaczy pracownicy zatrudnieni w ścianie 1c uwolnili nogę poszkodowanego spod bryły piaskowca i udzielili mu pierwszej pomocy. Przytomnego wiertacza pracownicy wytransportowali ze ściany 1c na noszach do chodnika ścianowego badawczego 1c w pokładzie 405/1, skąd został przewieziony kabiną sanitarną kolejki podwieszonej z napędem własnym na poziom 830m pod szyb Grunwald IV i wytransportowany na powierzchnię. Z nadszybia kopalnianą karetką sanitarną przewieziono wiertacza do kopalnianego punktu opatrunkowego, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. 

Poszkodowany przetransportowany został karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Zaistniały wypadek wstępnie zakwalifikowano jako powodujący czasową niezdolność do pracy.Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o wypadku został powiadomiony w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 530.

Przyczyną wypadku było uderzenie i dociśnięcie wiertacza do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego bryłą piaskowca odspojoną od niezabezpieczonego ociosu ściany. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry