22 06 2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  19 września 2023 r.

INFORMACJA Nr 24/2023/EW

w sprawie awarii oraz pożaru, zaistniałych w dniu 22 czerwca 2023 r. około godziny 1700, w Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV zlokalizowanej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” zrealizowano linią napowietrznymi 110 kV Szombierki-Miechowice z sieci dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. poprzez zlokalizowaną na powierzchni Stację elektroenergetyczną 110/6 kV. Stacja 110/6 kV stanowiła pierwsze (podstawowe) zasilanie zakładu i składała się między innymi z transformatora 110/6 kV o mocy 16 MVA. W polu linii zasilającej 110 kV zabudowano wyłącznik mocy typu DLF123 nc2, odłącznik szynowy typu ONIII 110W/6UPP, przekładniki prądowe typu J110-4a, ograniczniki przepięć typu VARISIL HI96 i zawierające olej elektroizolacyjny przekładniki napięciowe typu UO-110b. Stacja poprzez transformator 110/6 kV zasilała zabudowaną na powierzchni zakładu rozdzielnię 6kV R-S, z której zasilane były między innymi górniczy wyciąg szybowy „Ewa” oraz rozdzielnie 6 kV RD-601 i RD-708 zasilające urządzenia i układy głównego odwadniania odpowiednio na poziomie 630 m i 790 m. Drugie zasilanie (rezerwowe) urządzeń zakładu górniczego stanowiła linia kablowa 6 kV z GPZ „Łagiewniki”. Wyrobiska w rejonie urządzeń i układów głównego odwaniania na poziomie 630 m i 790 m należące do Pompowni „Szombierki” przewietrzane były prądem powietrza wytwarzanym przez wentylatory główne zlokalizowane w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum”. 

W dniu 22 czerwca 2023 r. urządzenia Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” zasilane były pierwszym (podstawowym) zasilaniem ze Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV. W tym dniu na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1400 nadzór nad instalacjami elektrycznymi sprawował, pełniący domowy dyżur, sztygar zmianowy oddziału urządzeń elektrycznych MEPS4, a bezpośrednio prace elektromonterów dozorował sztygar oddziału szybowego MSzPS4. Około godziny 1700, prawdopodobnie w wyniku zwarcia uzwojenia przekładnika napięciowego zabudowanego na fazie L-3 Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV, izolator tego przekładnika został rozerwany, a znajdujący się w nim olej uległ zapaleniu. Dynamicznie przemieszczające się porcelanowe elementy rozerwanego izolatora przekładnika spowodowały, uszkodzenia izolatorów: przekładnika napięciowego typu UO-110b, przekładnika prądowego typu J110-4a, kolumny styku ruchomego odłącznika liniowego typu ONIII 110W/6UPP w fazie L-2 oraz izolatora ogranicznika przepięć typu VARISIL HI96 w fazie L-3. Płonący olej z uszkodzonego przekładnika spowodował pożar na Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV. Awaria przekładnika napięciowego fazy L-3 i pożar na stacji pozbawiły zasilania urządzenia Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”. Wezwane przez osoby spoza zakładu górniczego, jednostki Państwowej Straży Pożarnej ugasiły pożar około godziny 1810. Podczas awarii oraz pożaru w wyrobiskach Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” przebywało 5 pracowników. Przewietrzanie wyrobisk nie zastało przerwane. Zasilanie urządzeń Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” zostało przywrócone około godziny 1830, z wykorzystaniem drugiego zasilania (rezerwowego) oraz z rozdzielni 6 kV RD-702 zlokalizowanej na poziomie 774 m w KWK „Centrum”. Przebywający w wyrobiskach pracownicy, po zakończeniu poleconych prac przeszli z rejonu Pompowni „Szombierki” w rejon Oddziału KWK „Centrum”, gdzie około godziny 2340 wyjechali na powierzchnię górniczym wyciągiem szybowym „Rejtan”. Górniczy wyciąg szybowy „Ewa” uruchomiono w dniu 23 czerwca 2023 r. około godziny 1030. W związku z zaistniałą awarią oraz pożarem żaden z pracowników nie zgłosił urazów.

W wyniku awarii oraz pożaru na Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV całkowitemu zniszczeniu uległ przekładnik napięciowy zabudowany na fazie L-3 oraz uszkodzeniu uległy izolatory przekładnika napięciowego typu UO-110b, przekładnika prądowego typu J110-4a, kolumny styku ruchomego odłącznika liniowego typu ONIII 110W/6UPP fazy L-2 oraz izolatora ogranicznika przepięć typu VARISIL HI96 fazy L-3. Urządzenia Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki” zostały pozbawione możliwości zasilania z pierwszego (podstawowego) układu zasilania.

Przyczyną awarii było rozerwanie przekładnika napięciowego fazy L-3, Stacji elektroenergetycznej 100/6kV, spowodowane zwarciem w jego uzwojeniu.

Do zaistnienia awarii mógł się przyczynić się znaczny czas eksploatacji przekładnika napięciowego fazy L-3, wynoszący 38 lat.

Przyczyną pożaru było oddziaływanie wysokiej temperatury powstałej w wyniku zwarcia w przekładniku napięciowym fazy L-3 na olej elektroizolujący znajdujący się w tym przekładniku.

W związku z zaistniałą awarią, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał decyzje, w których nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu w części dotyczącej eksploatacji Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV zasilanej z linii Szombierki-Miechowice, zlokalizowanej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”, do czasu:
    • usunięcia skutków awarii oraz pożaru zaistniałego w Stacji elektroenergetycznej 110/6 kV zasilanej z linii Szombierki-Miechowice,
    • dokonania sprawdzenia stanu technicznego aparatury wyposażenia elektrycznego stacji jw. na warunkach określonych przez kierownika ruchu zakładu.
  2. Usunąć nieprawidłowość polegającą na braku możliwości zasilenia energią elektryczną Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”, zasilaniem pierwszym (podstawowym).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry