22 08 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                          Katowice, dnia  18 października 2023 r.

INFORMACJA Nr 31/2023/EW

o pożarze, do którego doszło w dniu 22 sierpnia 2023 r. około godziny 1442, w komorze remontowo-naprawczej oddziału T-61 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Do pożaru doszło w komorze remontowo-naprawczej oddziału transportu poziomego T-61 (dalej: „komora”), zlokalizowanej w pochylni wjazdowej 1, pomiędzy chodnikami M-2 i M-5, w rejonie GG-6, na poziomie 1020 m.

W dniu 22 sierpnia 2023 r. po zakończeniu pracy na zmianie I WSP, około godziny 1145, sztygar oddziałowy oddziału T-61 i trzej pracownicy opuścili komorę, zamykając ją na klucz i udali się pod Szyb SG-1 na wyjazd. Około godziny 1442, na zmianie II WSP, nadsztygar górniczy rejonu GG-5, jadąc pojazdem transportowym pochylnią B-1 w pobliżu komory, zauważył gęsty dym wydostający się znad bramy komory w chodniku M-4. Zatrzymał pojazd i wraz z przybyłymi dwoma pracownikami oddziału T-61 otworzył bramę. Wobec silnego zadymienia i trzasków z wnętrza komory sygnalizujących łuszczenie się i pękanie stropu wskutek oddziaływania wysokiej temperatury zrezygnował z próby ugaszenia pożaru gaśnicami podręcznymi. Nadsztygar górniczy i dwaj pracownicy wycofali się do świeżego prądu powietrza, skąd nadsztygar powiadomił o zdarzeniu dyspozytora górniczego.

Dyspozytor górniczy o godzinie 1445 powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej: „KRZG”), wezwał Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (dalej: „JRGH”), wyznaczył strefę zagrożenia i za pomocą dyspozytorskiego systemu łączności i alarmowania SAT-DOTRA i wycofał 71 osób drogami ucieczkowymi do ustalonych punktów zbornych. Nie użyto aparatów ucieczkowych. O godzinie 1450 KRZG przejął obowiązki kierownika akcji ratowniczej (KAR). Ustalił lokalizację bazy przy rozdzielni ARd-14.2 i wyznaczył sześć posterunków obstawy. Wezwani ratownicy o godzinie 1534 przystąpili do gaszenia pożaru komory pianą gaśniczą i wodą z rozwiniętej linii gaśniczej. W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy z JRGH oraz dwa zastępy z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego (KSRG). Po ugaszeniu pożaru i przeprowadzeniu pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej KAR zakończył akcję pożarową o godzinie 1805. W rejonie komory pozostał jeden zastęp ratowniczy KSRG, który miał za zadanie kontrolowanie pogorzeliska oraz temperatury i składu powietrza.

W toku postępowania nie ustalono przyczyny pożaru z uwagi na zmianę stanu miejsca pożaru wskutek przeprowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz niemożność przeprowadzenia oględzin całego miejsca zdarzenia ze względu na występujące zagrożenie ze strony uszkodzonego termicznie wskutek pożaru stropu.

Do pożaru mogło się przyczynić składowanie w komorze remontowo-naprawczej materiałów pożarowo niebezpiecznych w ilości przekraczającej ściśle niezbędne ilości wynikające z potrzeb ruchu zakładu górniczego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji:

  • komory remontowo-naprawczej oddziału T-61, w części pochylni wjazdowej nr 1 pomiędzy chodnikami M-4 i M-5, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobisk i ich obudowy po zaistniałym pożarze podziemnym oraz doprowadzenia ich do stanu bezpiecznego i funkcjonalnego na zasadach ustalonych przez KRZG,
  • instalacji oświetleniowej 230V komory remontowo-naprawczej oddziału T-61 do czasu przywrócenia ww. instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania odbioru technicznego, a także uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry