22.01.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.01.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2010/EW

o pożarze ładowarki LKP-0805 nr zakładowy 22, zaistniałym w dniu 22.01.2010 r. o godzinie 1122, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Pożar ładowarki LKP–0805 nr zakładowy 22 miał miejsce w rejonie oddziału górniczego G-4 na skrzyżowaniu chodnika filarowego W74 E-3 z przecinką P-46. Oddział G-4 prowadził eksploatację złoża rudy miedzi w polu II/15 systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną (DP).

Wyrobiska górnicze w polu II/15 oddziału G-4 przewietrzane były prądem powietrza świeżego, o wydatku około 2000 m3/min, doprowadzanym z szybu L-VII chodnikami: C 67E-0, C-821/822, L-840/841 i dalej pochylnią C-1a do robót prowadzonych na froncie. Powietrze zużyte odprowadzane było do grupowego prądu powietrza zużytego chodnikami W74 E-3 (filarowym, oponowym, szynowym i wodnym) w ilości łącznej około 17000 m3/min do pochylni C-4/5 i dalej pochylniami EW-I/II/III/IV do wyrobisk na poziomie 740 m W-74W-1 w rejonie LZ, pochylniami C-80/81/82/83 do poziomu 670 m i 740 m i szybów L-IV i L-V, natomiast część powietrza płynęła pochylniami C-141/142/143 do przecinek P-38 i P-39, i dalej wyrobiskami wentylacyjnymi do chodników C-804/805 i szybu R-VIII O/ZG „Rudna”. W miejscu, w którym zaistniał pożar (skrzyżowanie W74 E-3 z P-46 w grupowym prądzie powietrza zużytego) sumaryczny wydatek przepływającego powietrza wynosił 4000 m3/min.

W dniu 22.01.2010 r. na zmianie I sztygar zmianowy górniczy oddziału G-4 polecił operatorowi ładowarki LKP-0805 nr zakładowy 22 wybrać i doczyścić wskazane przodki w polu II/15, a następnie transportować piasek zgromadzony w chodniku 101 do chodnika filarowego w pobliżu przecinki P-46. Około godziny 1120, na skrzyżowaniu przecinki P-46 z chodnikiem filarowym W74 E-3, operator zauważył dym i wyrzut płomienia z okolicy skrzynki akumulatorów co spowodowało że zatrzymał maszynę i wyłączył silnik. Ze względu na to, że maszyna, jadąca ciągnikiem do przodu, była złamana w pozycji pełnego skrętu w prawo operator z dużą trudnością otworzył drzwi kabiny i wydostał się na zewnątrz. Próbował uruchomić stałą instalację gaśniczą typu GP-8, w którą wyposażona była maszyna. (Brak śladów proszku gaśniczego na maszynie, stwierdzony podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 23.01.2010 r., pozwala stwierdzić, że próba uruchomienia stałej instalacji gaśniczej była nieskuteczna). Następnie operator użył podręcznej gaśnicy proszkowej (6 kg) ze swojej ładowarki, lecz pożaru jednak nie ugasił. Niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu sztygara zmianowego górniczego i sztygara zmianowego oddziału maszynowego C-2B.

Sztygar zmianowy górniczy oddziału G-4 zgłosił telefonicznie o 1122 zaistnienie pożaru ładowarki dyspozytorowi kopalni, który wezwał pogotowie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie (JRGH) i powiadomił Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz pozostałe osoby funkcyjne. Z rejonu pożaru i stref przyległych do miejsca zdarzenia wycofano 103 osoby, spośród których 20 użyło indywidualnych aparatów ucieczkowych. Wezwane niezwłocznie zastępy z JRGH oraz własne zastępy ratownicze przystąpiły do aktywnego gaszenia pożaru ładowarki. Pożar ugaszono o godz. 1402. Kierownik Akcji zakończył akcję ratowniczą o godz. 1452 po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny oraz uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów po dokonanych pomiarach w prądzie wylotowym powietrza z rejonu.

Oględzin miejsca pożaru ładowarki LKP-0805 dokonano w dniu 23 stycznia 2010 r. na zm. I. Na podstawie wstępnych oględzin ładowarki, udokumentowanych materiałem fotograficznym, można stwierdzić, że prawdopodobną przyczyną pożaru ładowarki łyżkowej LKP-0805 nr zakładowy 22 mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej w okolicy skrzynki akumulatorowej.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części skrzyżowania chodnika filarowego W74 E 3 z przecinką P-46, do czasu dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy oraz podjęcia stosownych działań wynikłych z tej kontroli.
  2. Wstrzymać ruch ładowarki LKP-0805 nr zakładowy 22, uszkodzonej w wyniku zaistniałego pożaru, oraz zabezpieczyć ją do czasu przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie przyczyn tego pożaru.
  3. Ustalić warunki bezpiecznego przetransportowania przedmiotowej ładowarki z miejsca pożaru do komory remontowo-przeglądowej.

Ponadto, nakazał:

  1. Sprawdzić stan techniczny ładowarki typu LKP-0805 nr zakładowy 22 przez właściwą jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny wyrobu.
  2. O wynikach badania powiadomić Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry