godło Polski
PL EN

22.02.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gem-20/2008

Katowice, dnia 28.02.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2008 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22.02.2008 r. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG Górnicze „Lubin” w Lubinie, Rejon wschodni, któremu w chodniku transportowym kolei podziemnej (strona północna przekopu głównego podszybia szybu L-III,) na poziomie 610 m, uległ maszynista lokomotyw pod ziemią, lat 44, pracujący w górnictwie od 20 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie głównym podszybia szybu L-III, strona północna, przy rozjeździe nr R-4, na poz. 610 m, rejonu wschodniego, w odległości ok. 70 m od szybu. W miejscu wypadku przekop (o szerokości 5,1 m i wysokości 3,5 m) wykonany był w obudowie betonowej.

Od szybu L-III w kierunku chodnika B-3, w przekopie północnym zabudowane były dwa tory równoległe o prześwicie 900 mm. W odległości 10 m od szybu L-III, tor strony wschodniej łączył się z torem zachodnim rozjazdami numer R-1 i R-2. Dalej, za rozjazdem nr R-3, do toru strony wschodniej połączony był tor z objazdem szybu L-III. W odległości 22 m od rozjazdu nr R-3 tor wschodni zbiegał się z torem zachodnim poprzez rozjazd nr R-4 w tor pojedynczy szlaku nr 4.

Tor zachodni w przekopie północnym wyposażony był w trakcję elektryczną o napięciu 250 V prądu stałego, rozpoczynającą się od kolejki łańcuchowej w kierunku chodnika B-3 i dalej w chodniku B-3. Natomiast tor wschodni, od rozjazdu nr R-3, łącznie z torem objazdu szybu L-III, wyposażony był w trakcję elektryczną. Przewód jezdny górnej sieci trakcyjnej zabudowany był na wysokości 2,23 m po stronie toru wschodniego, natomiast po stronie toru zachodniego na wysokości 2,14 m licząc od główki szyny. Po obu stronach wyrobiska, przy ociosach, na wysokości ok. 2,6 m od spągu, zabudowane były oprawy oświetleniowe 2 x 36 W, oddalone od siebie o 4,8 m. Do łączności radiowej w przewozie stosowane były przenośne radiotelefony systemu łączności DOTRA (opartym na kablu promieniującym).

W dniu 22.02.2008 r. na zmianie drugiej, trwającej od godz. 1400 do godz. 2130, do pracy związanej z odbieraniem na poziomie 610 m wozów z materiałami, które opuszczane były szybem L-III, oraz formowaniem i transportem składów pociągu do punktów materiałowych, wyznaczonych było dwóch pracowników oddziału przewozowego. Jeden z nich wyznaczony był jako konwojent, a drugi jako maszynista do obsługi lokomotywy kopalnianej. Maszynista w czasie przejazdu między rozjazdem R-3 a R-4 torem wschodnim lokomotywą kopalnianą przewodowo-bateryjną typu Lda-20 o numerze zakładowym 4, wychylił się poza obrys lokomotywy i został dociśnięty do wozu stojącego na rozjeździe nr R-4 toru zachodniego, wskutek czego doznał zmiażdżenia głowy.

Sztygar zmianowy oddziału przewozowego o wypadku powiadomił dyspozytora kopalni. Dyspozytor kopalni niezwłocznie wezwał do akcji lekarza i ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. Przybyły na miejsce wypadku lekarz-ratownik, po przeprowadzeniu badań i po oględzinach poszkodowanego stwierdził jego zgon wskutek „urazu mózgowo-czaszkowego - śmierć nagła i gwałtowna”. Ratownicy wywieźli poszkodowanego na powierzchnię.

Poszkodowany posiadał wymagane kwalifikacje oraz aktualne szkolenia z zakresu BHP, badania lekarskie i psychologiczne. W dniach poprzedzających wypadek i w dniu wypadku nie pracował w godzinach nadliczbowych. Do pracy dojeżdżał autobusem przewozów pracowniczych, a czas dojazdu wynosił około 15 minut.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie głowy poszkodowanego konstrukcją kabiny lokomotywy do kopalnianego wozu urobkowego, w trakcie wykonywania manewru lokomotywą przy wychyleniu się poza obrys lokomotywy kopalnianej.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, po oględzinach miejsca wypadku, wydał decyzję nakazującą:

  1. wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji lokomotywy kopalnianej przewodowo-bateryjnej typu Lda-20 o numerze zakładowym 4, do czasu przeprowadzenia oceny stanu technicznego powyższej lokomotywy. Ocena stanu technicznego zostanie przeprowadzona przez właściwe służby zakładu górniczego z udziałem przedstawiciela Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
  2. przeszkolenie pracowników przewozu dołowego zakładu górniczego i podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, w zakresie zasad bezpiecznego formowania (spinania) pociągów i bezpiecznej obsługi lokomotyw oraz poruszania się w wyrobiskach z koleją podziemną,
  3. zapoznanie załogi zakładu górniczego z przyczyną i okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.do góry