22.07.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.07.2010 r.

INFORMACJA Nr 47/2010/EW

w sprawie pożaru przenośnika taśmowego typu LEGMET 1200 nr zakładowy L-226, który zaistniał w dniu 22.07.2010 r. około godziny 1810 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice - Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Pożar przenośnika taśmowego typu LEGMET 1200 nr zakładowy L-226 miał miejsce w chodniku W-150e oddziału górniczego G-54, rej. GG-5 na poziomie 1000 m, w odległości około 2600 m od szybu SW-1. Chodniki W i T-150e łączą na poz. 1000 m, rejon szybu SW-1 O/ZG „Polkowice - Sieroszowice” z rejonem zachodnim O/ZG „Rudna”. W chodniku W-150e zabudowano ciąg przenośników taśmowych (L-226, L-225) oraz przenośnik L-201 (w chodniku T-128 w obszarze O/ZG „Rudna”) odstawy urobku do szybu wydobywczego R-III O/ZG „Rudna”. Przenośnik taśmowy L-226 typu LEGMET 1200 o długości 945 m wyposażono w stację napędową trzysilnikową (3x160 kW). Przenośnik ten wraz z układem zasilania i sterowania (systemu PROMOS) przenośnika wykonany był na podstawie dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez KRZG O/ZG „Polkowice - Sieroszowice” i po odbiorze technicznym uzyskał stosowne zezwolenie na ruch. Przenośnik L-226 wyposażono w całości w taśmę trudnopalną.
W miejscu zaistniałego pożaru chodnik W-150e między p-ką 4 i 5 miał wymiary: szerokość przy stropie około 5 m, przy spągu 4,5 m, a wysokość około 3,5 m. Strop był zabezpieczony obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,6 m w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.
Chodniki W i T-150e przewietrzane były prądem zużytego powietrza w ilości ok. 800 m3/min. Powietrze do chodnika W-150e było doprowadzane od szybu SW-1 poz. 1000 m, przekopem 1 do chodnika T-150, następnie komorą maszyn ciężkich C-50B, chodnikiem wodno-wentylacyjnym do chodników T i W-150e w stronę granicy obszaru górniczego z O/ZG „Rudna” i dalej chodnikami T-128 i T-128a oraz upadowymi U-17, 20 i 21 do szybu wydechowego R-X.

W dniu 22 lipca 2010 r. na zmianie II WSP, trwającej od godziny 1110 do 1710, prowadzono ruch przenośników od godziny 1525. Około godziny 1617 pracownik oddziału taśmowego T-56 zatrzymał przenośnik ze stanowiska obsługi przenośnika, usytuowanego nad zbiornikiem retencyjnym U-12 w chodniku W-150e, oddalonym od miejsca pożaru około 600 m, przełączając na pulpicie przełącznik „tryb pracy” w pozycję blokada. Około godz. 1645 udał się w kierunku szybu SW-1 na wyjazd. O godz. 1810 sztygar zmianowy górniczy wyjeżdżający z oddziału G-54 zgłosił dyspozytorowi ruchu kopalni gęste dymy w rejonie chodników T i W-150e. Zgodnie z Planem Ratownictwa dyspozytor poprzez system alarmowo-rozgłoszeniowy Star-M nadał sygnał alarmowy, wstrzymał zjazd załogi na III zmianę WSP szybem SW-1 i nakazał zliczanie załogi wyjeżdżającej po zmianie II WSP. Następnie powiadomił Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, osoby przewidziane w Planie Ratownictwa do udziału w akcji ratowniczej oraz Dyspozytora O/ZG „Rudna”. W strefie zagrożenia nie przebywały żadne osoby. Około godziny 1836 do zakładu górniczego przybył Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, który przejął funkcję kierownika akcji ratowniczej i kontynuował akcję ratowniczą, wyznaczając między innymi: strefę zagrożenia, posterunki obstawy, miejsce bazy ratowniczej, kierownika akcji dół i kierownika bazy. Około godziny 1820 przybyły zastępy ratownicze z Górniczego Pogotowia Ratowniczego JRGH w Lubinie, które natychmiast udały się w rejon pożaru. Po zlokalizowaniu miejsca pożaru, zastępy ratowników przystąpiły do aktywnego gaszenia pożaru, używając sprzętu ppoż. oraz wody z rurociągu p.poż. W trakcie akcji ratowniczej ratownicy wykonywali kontrole składu atmosfery kopalnianej i warunków klimatycznych.
Po ugaszeniu ogniska pożaru ratownicy schładzali wodą rozgrzane elementy przenośnika.
O godz. 2031 po otrzymaniu meldunku o schłodzeniu przenośnika i wynikach pomiarów wykazujących prawidłowy skład atmosfery kopalnianej, kierownik akcji zakończył akcję pożarową. Miejsce pożaru wygrodzono i zabezpieczono. Akcja ratownicza przebiegała sprawnie.
Podczas przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru stwierdzono, że pożar miał miejsce na trasie przenośnika przy podporze trasy nr 212 (w odległości 45 m od oddziałowego punktu wysypowego nr 226/3 zabudowanego w p-ce 4 w kierunku mostu wentylacyjnego zabudowanego w p-ce 5 i stacji napędowej przenośnika). Strop i ociosy w miejscu pożaru nie wykazywały oznak przegrzania (spękań), nie były pokryte sadzą.
Stwierdzono, że w wyniku zbiegnięcia dolnej taśmy przenośnika z osi trasy i tarciem jej o podporę nr 212 po prawej stronie z biegiem taśmy górnej w kierunku napędu, powstały „ściery” pod przenośnikiem, które uległy zapaleniu. Po zatrzymaniu przenośnika od palących się „ścierów” zapaliła się taśma. W trakcie oględzin miejsca pożaru stwierdzono:

 • wypalenie taśmy dolnej na odcinku 2,5 m i szerokości 1 m po prawej stronie z biegiem taśmy górnej w kierunku napędu przy podporze trasy nr 212,
 • przepalenie i rozbiegnięcie się taśmy górnej na odcinku trasy około 40 m,
 • brak śruby mocującej belkę ceową trasy do podpory trasy nr 215 i opadnięcie jej na spąg, w kierunku napędu przenośnika oraz wypadnięcie przegubowego zestawu krążnikowego przy podporze trasy nr 215.

Przyczyną pożaru przenośnika taśmowego było zapalenie się ścierów taśmy od rozgrzanej konstrukcji podpory, a w konsekwencji po zatrzymaniu ruchu przenośnika miejscowe zapalenie się taśmy tj. nadpalenie się taśmy dolnej i przepaleniu taśmy górnej.

Do powstania pożaru przyczyniła się:

 • utrata sztywności konstrukcji wsporczej trasy przenośnika oraz wypadnięcie zestawu krążnikowego przy podporze nr 215, przez co doszło do zbiegania się taśmy dolnej i ocieranie o konstrukcję wspornika nr 212.

Zamierzenia techniczno – organizacyjne

W zawiązku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
we Wrocławiu, wydał decyzje:

 1. Wstrzymać ruch przenośnika taśmowego nr zakładowy L-226 uszkodzonego w wyniku zaistniałego pożaru do czasu:
  - przeprowadzenia oględzin i oceny stanu technicznego (określenie przyczyn pożaru),
  - usunięcia nieprawidłowości wynikających z oględzin i określenia prac związanych z doprowadzeniem przenośnika do zgodności z dokumentacją techniczną,
  - wykonania przeglądu i kontroli stanu technicznego przenośnika w zakresie zabudowy trasy przenośnika,
  - wykonania kontroli w zakresie „kontroli miesięcznej” przenośnika nr zakładowy L-226, potwierdzonej wpisem w książce okresowych kontroli.
 2. Uruchomienie przenośnika może być dokonane po wykonanym odbiorze stanu technicznego przez komisję powołaną przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry