22.09.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-19/owp-17/2008

Katowice, dnia 24.09.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2008 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22.09.2008 r. o godzinie 1500 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ pracownik podmiotu wykonującego pracę w ruchu zakładu górniczego, lat 55, monter.

Wypadek zaistniał w rejonie Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla na torze nr 103, obok zbiornika koncentratu płuczki miałowej. W miejscu tym prowadzono roboty związane z budową kolejowej wagi tensometrycznej.

Wykonawcą robót była firma „MONTOWAG” s.c. Cz. Dynus, Z. Gregorek z Zabrza. Inwestycja prowadzona była na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Dyrektora OUG w Gliwicach w dniu 08.08.2008 r.

W dniu 22.09.2008 r. ok. godz. 1500 monter (brygadzista) oraz trzech innych pracowników budowlanych montowali cztery kręgi betonowe studzienki o średnicy 1200 mm, odwadniającej rejon budowy.

Montaż studzienki nie był przewidziany w projekcie budowlanym, jak również w projekcie organizacji i technologii robót.

W trakcie ręcznego przesuwania, po stalowych prowadnicach, czwartego kręgu, nastąpiło jego przesunięcie i upadek z wysokości ok. 1,0 m na montera, stojącego obok studzienki.

W wyniku wypadku monter (brygadzista) doznał urazu klatki piersiowej i nadbrzusza, co spowodowało jego zgon.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie montera kręgiem betonowym i dociśnięcie go do ściany wykopu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej budowy wagi kolejowej tensometrycznej na torze nr 103, do czasu opracowania nowego projektu organizacji i technologii robót, uwzględniającej montaż studzienki odwadniającej.
  2. Ponownie przeszkolić pracowników firmy „Montowag” s.c. Cz. Dynus, Z. Gregorek, w zakresie bezpiecznego wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii i organizacji robót.
  3. Zapoznać pracowników zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry