22.09.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.09.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 71/2009/EW

w sprawie pożaru endogenicznego, zaistniałego w dniu 22.09.2009 r. około godziny 130 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w chodniku wentylacyjnym B3 badawczym w pokładzie 510 partia B3 na poziomie 665 m. Pokład 510, o miąższości ok. 10 m i nachyleniu 70, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Chodnik wentylacyjny B3 badawczy, o długości ok. 259 m i nachyleniu zmiennym od 0 do 100, wykonany w obudowie ŁP-10/V32/4/A, przewietrzany był prądem powietrza wytwarzanym przez wentylatory główne. Przez wyrobisko przepływało powietrze w ilości ok. 500 m3/min. Drążenie wyrobiska zakończono w dniu 9.09.2009 r.

W dniu 22.09.2009 r. około godziny 130 w przekopie północnym na poziomie 665 m, w prądzie powietrza odprowadzanym z chodnika wentylacyjnego B3 badawczego, stwierdzono występowanie dymów, a czujnik tlenku węgla zabudowany w tym wyrobisku, zlokalizowany ok. 10-15 m na północ od chodnika łączącego III, wykazał wzrost stężeń CO do wartości powyżej 100 ppm.

W strefie zagrożenia, obejmującej chodnik wentylacyjny B3 badawczy oraz wyrobiska, którymi odprowadzano powietrze do szybu wentylacyjnego „Wacław”, zatrudnionych było 14 pracowników, których wycofano bez użycia aparatów ucieczkowych. Ponadto wycofano 38 pracowników zatrudnionych w sąsiednich wyrobiskach. Rozpoczęto akcję przeciwpożarową, polegającą na zabezpieczeniu dojść do strefy zagrożenia posterunkami zabezpieczającymi oraz doprowadzenia linii chromatograficznych dla kontroli stężeń gazów pożarowych w rejon zagrożenia. Plan prac przewidywał między innymi budowę tam izolacyjnych przeciwwybuchowych, w postaci korków wodnych, dla wyłączenia wyrobiska z sieci wentylacyjnej kopalni oraz podawanie azotu do wyrobisk zagrożonych pożarem.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, a ponadto 3 pracowników CSRG w Bytomiu, obsługiwało chromatograf.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia.

Pierwszy wynik analizy chromatograficznej prób powietrza, pobranych z zagrożonego rejonu w dniu 22.09.2009 r., przedstawiał się następująco:

składniki powietrza / linia chromatograficzna

CO [ppm]

CO2  [%] 

O2 [%]

CH4 [%]

C2H4 [%]

C2H6 [%]

H2 [%]

N2 [%]

Przekop północny poz. 665m 20m od skrzyżowania z chodnikiem łączącym III.

340

0,26

19,24

0,18

0,0

0,0

0,0

80,05

przy temperaturze ts=28,1oC.
W dniu 24.09.2009 r. o godz. 2335 po wykonaniu tam przeciwpożarowych akcja została zakończona. Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510 w stropie chodnika wentylacyjnego B-3 badawczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry