22.09.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 28.09.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 72/2009/EW

o pożarze endogenicznym zaistniałym w dniu 22.09.2009 r. o godz. 427 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział ZG „Piekary” w Piekarach Śląskich.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie dowierzchni wentylacyjnej 2 w pokładzie 510 warstwa III przystropowa na poziomie 415 m. Pokład 510 o nachyleniu do 80 i grubości około 11 m niemetanowy, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i V grupy skłonności do samozapalenia węgla.

Dowierzchnia wentylacyjna 2 przewietrzana była wentylacją odrębną ssącą z zastosowaniem wentylatora typu WLE-803B i lutni metalowych o średnicy 800 mm. Powietrze z przodka odprowadzane było chodnikiem 536 w pokładzie 510 w. III przystropowa, a następnie wyrobiskami na poziom 264 m do szybu wentylacyjnego „Dołki”. Dowierzchnia wentylacyjna 2 drążona była kombajnem chodnikowym AM-50 w obudowie V-29/9 równolegle, z pozostawieniem płotu węglowego o grubości około 12 m, do zlikwidowanej w latach 70 ubiegłego wieku dowierzchni taśmowej w pokładzie 510 w. III. W trakcie drążenia dowierzchni wentylacyjnej 2 prowadzono profilaktykę przeciwpożarową, polegającą na kontroli stanu likwidacji dowierzchni taśmowej i okresowym jej doszczelnianiem oraz izolacji środkami mineralnymi płotu węglowego od spągu do stropu wyrobiska. W dniu 15 września 2009 r., po uzyskaniu 375 m wybiegu, zakończono drążenie dowierzchni wentylacyjnej 2 bez przebicia do czynnego wyrobiska.

W dniu 21.09.2009 r. na zmianie nocnej, w ramach profilaktyki pożarowej, do dowierzchni taśmowej podano około 300 m3 podsadzki hydraulicznej przez otwór wykonany w płocie węglowym na 170 mb wyrobiska.

W dniu 22.09.2009 r. o godzinie 427 nadsztygar wentylacji, nadzorujący prace zastępów ratowniczych w dowierzchni wentylacyjnej 2, poinformował dyspozytora ruchu o wydobywających się dymach spoza izolowanego płotu węglowego oraz stwierdzonych stężeniach tlenku węgla do 60ppm (0,0060%) w przepływowym prądzie powietrza. W związku z tym dyspozytor ruchu podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Z zagrożonych wyrobisk wycofał 3 pracowników, którzy nie użyli aparatów regeneracyjnych. Do akcji skierowane zostały 4 zastępy własne kopalni. Zgodnie z założeniami planu akcji w dowierzchni wentylacyjnej 2 wykonano tamy TP1 i TP2 dla korka podsadzkowego konstrukcji przeciwwybuchowej o długości 15 m. W dniu 22.09.2009 r. o godzinie 1747 kierownik akcji ratowniczej, po wykonaniu przeciwwybuchowego korka podsadzkowego oraz biorąc pod uwagę wyniki kontroli wyrobisk w strefie zagrożenia oraz wyniki pomiarów chromatograficznych, zakończył akcję przeciwpożarową. Nadzór nad akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 510 pozostawionego w płocie węglowym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry