24 03 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                     

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA Nr 16/2017/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w pomieszczeniu (kabinie) sygnalisty na zrębie szybu „Paweł” w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., któremu uległ w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 1315, ślusarz sygnalista oddziału MPSZ-K.

Instalację elektryczną na napięcie 400/230 V AC na zrębie szybu „Paweł” zasilono z rozdzielni „RO-1 380/220V”, zbudowanej ze skrzynek typu „S” i zasilonej kablem typu YAKFty 4x10 mm2 z rozdzielni głównej „RG-380/220”, zlokalizowanej w rejonie szybu „Paweł”. Z rozdzielni „RO-1 380/220V” zasilono między innymi odpływ 1-fazowy, wykonany przewodem typu YDY 3x2,5 mm2 i zabezpieczony wkładką bezpiecznikową typu Bi WTs, 10 A, który wprowadzono do pomieszczenia (kabiny) sygnalisty. Wewnątrz pomieszczenia zabudowano między innymi nadajniki sygnalizacji szybowej oraz bezpośrednio po lewej stronie od wejścia, przy futrynie drzwi, na wysokości 1,86 m dwie puszki rozgałęźne instalacji 230 V AC tego obwodu, jedna nad drugą.
Z ww. puszek rozprowadzono instalację elektryczną do wyłącznika oświetlenia, oprawy oświetleniowej typu PSZ-220, nagrzewnicy i gniazdek 1-fazowych. W dolnej puszce brak było pokrywy, a dwie żyły przewodów były prowizorycznie zaizolowane. Śruby zaciskowe oraz końcówki żył przewodów w puszce były zaśniedziałe i pokryte korozją. Widoczne były również ślady opalenia izolacji żył przewodów znajdujących się w lewej, górnej części puszki. Ostatnie sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej zabudowanej w pomieszczeniu (kabinie) sygnalisty na zrębie szybu „Paweł” wykonano w dniu 19.12.2013 r. z wynikiem pozytywnym.

W dniu 24.03.2017 r. na zmianie A pracownicy oddziału szybowego zatrudnieni byli przy opuszczaniu wozów z materiałami ze zrębu szybu „Paweł” na poziom 650 m. O godzinie 1315, w czasie dojazdu naczynia wyciągowego do zrębu szybu, sygnalista szybowy stojąc w wejściu do pomieszczenia (kabiny), sięgnął ręką do nadajnika sygnalizacji szybowej, trafiając dłonią do wnętrza otwartej puszki rozgałęźnej czynnej instalacji elektrycznej, w wyniku czego doznał porażenia prądem elektrycznym o napięciu 230 V AC. Obecni na miejscu pozostali pracownicy odprowadzili poszkodowanego do punktu opatrunkowego, skąd pod opieką dyżurnego lekarza został odwieziony karetką do szpitala miejskiego w Knurowie. 

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym, zaistniałe w wyniku dotknięcia dłonią przewodów znajdujących się pod napięciem 230 V AC w otwartej puszce rozgałęźnej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu sygnalisty.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w dniu 24 marca 2017 r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, w części dotyczącej instalacji oświetleniowej 230 V AC w pomieszczeniu sygnalisty na zrębie szybu „Paweł” oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. instalacji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry