25.02.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.03.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 13/2013/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia - zapalenia metanu, zaistniałego w dniu 25.02.2013 r. ok. godz. 2130, w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, w chodniku ścianowym E1 w pokładzie 713/1-2, drążonym przez firmę PRG „INTERGWAREK” Sp. z o.o.

Zapalenie metanu miało miejsce w czole przodka, chodnika ścianowego E1 w pokł.713/1- 2, drążonego przy użyciu kombajnu typu AM 50z-w.

Pokład 713/1-2, o miąższości od 2,67 do 2,85 m, w rejonie drążonego chodnika, został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami oraz skłonnych do wyrzutu metanu i skał.

Chodnik wykonano w obudowie ŁP9/V32/A, o rozstawie 0,8. Wysokość wyrobiska ok. 3,5 m, szerokość 5,0 m, nachylenie w miejscu zdarzenia wynosiło 30. Chodnik przewietrzany był wentylacją kombinowaną, z zastosowaniem lutniociągu elastycznego Ø 1000 mm, wentylatora typu WLE-1013B/E i instalacji odpylającej typu DCU-600C/260 oraz lutni wirowej typu VT-700M.

W dniu 25.02.2013 r., na zmianie „C”, sztygar zmianowy firmy skierował 11 pracowników do chodnika, w tym 5 pracowników do drążenia i 4 pracowników do obsługi urządzeń odstawy, a do obsługi energomaszynowej skierowano elektryka i ślusarza.

Około godziny 2130, w trakcie urabiania kombajnem skał stropowych, o dużej skłonności do iskrzenia, od strony ociosu zachodniego, doszło do zapalenia metanu w szczelinach pokładu węgla. Kombajnista, przy użyciu jednej gaśnicy proszkowej 12 kg, w ciągu kilkunastu sekund ugasił płomyki palącego się metanu. Prewencyjnie, czoło przodka zostało zlane wodą. Sztygar zmianowy dozorujący roboty, wycofał załogę do opływowego prądu powietrza i powiadomił o zdarzeniu dyspozytora kopalni. Wyłączono napięcie w rejonie drążonego chodnika.

W związku ze zdarzeniem, nikt nie odniósł obrażeń. Na czujnikach: metanometrii automatycznej i tlenku węgla, zabudowanych w chodniku ścianowym E1 i w przecince transportowej E1 (na trasie wentylacji odrębnej), nie zarejestrowano wzrostu stężeń zawartości tych gazów.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 25.02.2013 r. o godzinie 2245.

Prawdopodobną przyczyną zapalenia metanu w szczelinach pokładu węgla, w przodku drążonego chodnika, było powstanie iskier, w trakcie urabiania skał stropowych, o dużej skłonności do iskrzenia.

Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzjami z dnia 26.02.2013 r., nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”, w części dotyczącej urabiania skał w stropie pokładu 713/1-2, w drążonym chodniku ścianowym E1, przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w.
    Wznowienie urabiania skał stropowych w pokładzie 713/1-2, w chodniku ścianowym E1, za pomocą kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w, warunkuje się przeprowadzeniem ponownej analizy i weryfikacji ustalonych (stosowanych) środków zabezpieczających przed możliwością zapłonu metanu, przy urabianiu mechanicznym zwięzłych skał, o dużej skłonności do iskrzenia, ujętych w „Projekcie technicznym drążenia Chodnik ścianowy E1 w pokładzie 713/1-2”, z uwzględnianiem wyników badań specjalistycznych skał zalegających w stropie (w świetle ustaleń DTR ww. kombajnu) oraz noży kombajnowych używanych podczas drążenia tego wyrobiska, przez Zespół ds. Zagrożenia Metanowego i Wybuchem Pyłu Węglowego, Zagrożenia Pożarowego oraz Tąpań i Zagrożenia Zawałowego, w składzie poszerzonym o specjalistów.
  2. Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach przeprowadzić specjalistyczne badania, przez odpowiednią jednostkę naukowo-badawczą, mające na celu:
    - określenie wytrzymałości na ściskanie (Rc) skał, zalegających w stropie pokładu 713/1-2 w chodniku ścianowym E1,
    - ocenę stanu technicznego noży kombajnowych jednostronnych typu „B”, używanych podczas drążenia ww. wyrobiska, w momencie zapalenia metanu,
    w kontekście potrzeby określenia mechanizmu i przyczyn zapalenia metanu.

O wynikach przeprowadzonych badań powiadomić niezwłocznie Dyrektora OUG w Rybniku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry