25.03.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.03.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 17/2008/EW

w sprawie awarii koparki wieloczerpakowej typu KWK 1400 nr zakładowy K-5 i wypadku zbiorowego – 2 wypadki lekkie, którym ulegli: operator taśmy wyładowczej oraz ślusarz – zaistniałych w dniu 25.03.2008 r. o godz. 1711 w zakładzie górniczym BOT KWB „Turów” S.A. w Bogatyni.

Awaria i wypadek zbiorowy miały miejsce na koparce typu KWK-1400 nr zakł. K-5 (rok produkcji 1980) na poz. + 65 m wyrobiska odkrywkowego KWB „Turów” w Bogatyni. Koparka K-5 wchodziła w skład układu KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka), współpracując z ciągiem przenośników C-10, ciągiem przenośników V pochylni oraz ciągiem przenośników zwałowych Z-8 na zwałowarkę Z-45 realizującą zwałowanie wewnętrzne. Do czasu awarii koparka urabiała nadkład w ścianie o wysokości 23 m, wykonując tzw. planówkę, czyli wyrównywanie poziomu roboczego. Obsadę koparki stanowiło 5 pracowników oddziału górniczego g-3, ślusarz z oddziału mechanicznego m-2, a nadzór nad ruchem koparki sprawował obecny w tym czasie na koparce sztygar zmianowy oddziału g-3.

W dniu 25.03.2008 r. o godzinie 1711 nastąpiła awaria koparki polegająca na zerwaniu się jednego z dwóch cięgien łączących pomost maszynowni z masztem głównym nadwozia, w wyniku czego nastąpiło załamanie konstrukcji zawieszenia maszynowni i jej upadek na konstrukcję przenośnika wyładowczego koparki. Pomost przenośnika wyładowczego wraz z kabiną operatora upadł na poziom roboczy i częściowo został przygnieciony maszynownią, przy czym kabina operatora taśmy wyładowczej, zabudowana na końcówce konstrukcji przenośnika została przemieszczona i przewrócona na bok o ok. 90º. W czasie zdarzenia w tej kabinie znajdował się operator, a na podeście tego przenośnika ślusarz. Obydwaj doznali potłuczeń, w związku z czym zostali przewiezieni zakładową karetką pogotowia do szpitala w Bogatyni. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono u nich poważniejszych obrażeń. Następnego dnia zgodnie z zaleceniem ślusarz udał się do lekarza i uzyskał zwolnienie z pracy na okres 6 dni z powodu stłuczenia ręki, o czym powiadomił telefonicznie sztygara oddziałowego ok. godz. 13-tej. Operator przenośnika wyładowczego w dniu 26.03.2008 r. po dodatkowych badaniach w przychodni w Zatoniu, w godzinach wieczornych zgłosił się do lekarza rodzinnego, od którego otrzymał zaświadczenie o niezdolności do pracy na okres 10 dni.

Przyczyną awarii i wypadku zbiorowego było zerwanie się cięgna łączącego pomost maszynowni z masztem głównym nadwozia koparki, co spowodowało upadek maszynowni na konstrukcję i kabinę operatora przenośnika wyładowczego. Podczas zdarzenia poszkodowani zostali: operator przenośnika wyładowczego oraz znajdujący się w rejonie tego przenośnika ślusarz.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu – Biuro w Wałbrzychu został powiadomiony o awarii koparki w dniu 25.03.2008 r. ok. godz. 18-tej, natomiast zgłoszenie wypadku zbiorowego nastąpiło w czasie prowadzenia przez pracowników inspekcyjno-technicznych badania okoliczności awarii w zakładzie górniczym w dniu 27.03.2008 r. o godz. 1320.

W związku z zaistniałą awarią koparki oraz wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję powypadkową, w której nakazał:

  1. Wstrzymać ruch koparki wieloczerpakowej typu KWK 1400 nr zakł. K-5 do czasu ewentualnego ponownego dopuszczenia jej do ruchu zgodnie z obowiązującym trybem i przepisami.
  2. Przeprowadzić niezbędne badania oraz ocenę stanu technicznego koparki K-5 w celu ustalenia przyczyn zaistniałej awarii maszyny, a także zasadności i zakresu odbudowy koparki KWK 1400 K-5, a w szczególności określenia wytycznych statycznych odbudowy przedmiotowej maszyny.
  3. Przeprowadzić nadzwyczajną doraźną kontrolę konstrukcji zawieszenia przeciwwagi na pozostałych maszynach podstawowych o budowie zbliżonej do budowy koparki KWK 1400 i podjąć niezbędne działania w celu wyeliminowania ewentualnych możliwości powtórzenia się przedmiotowej awarii na innej maszynie.
  4. Zapoznać pracowników i dozór zakładu górniczego BOT KWB „Turów” S.A. z przyczynami i okolicznościami zaistniałej awarii i wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry