25.03.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.04.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2013/EW

o zapaleniu metanu, zaistniałym w dniu 25.03.2013 r. o godzinie 2115 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, w chodniku drenażowym 12a w pokładzie 404/4, drążonym przez oddział GRP1-Sz.

Zapalenie metanu miało miejsce w przodku drążonego chodnika drenażowego 12a w pokładzie 404/4 na poziomie 850 m.

Pokład 404/4 o grubości około 1,8 m i nachyleniu 10°, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik drenażowy 12a zaliczony był do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Wyrobisko drążone było przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-130, którym między innymi urabiano zalegający w stropie pokładu łupek ilasty zmiennie zapiaszczony o średniej i dużej skłonności do iskrzenia zapalającego metan. Obudowę chodnika drenażowego 12a stanowiły odrzwia typu ŁP9/V32/4/A i ŁP10/V32/4/A. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną, z zastosowaniem wentylatora typu WL-SIGMA 900-2 współpracującego z lutniociągiem elastycznym o średnicy 1000 mm, którym doprowadzano do przodka powietrze w ilości około 400 m3/min. Do dnia 25.03.2013 r. chodnik drenażowy 12a w pokładzie 404/4 został wydrążony na długości 851 m, przy docelowej długości 2100 m.

W dniu 25.03.2013 r. na zmianie „C” sztygar zmianowy oddziału GRP1-Sz skierował 10 pracowników do chodnika drenażowego 12a w pokładzie 404/4, w tym 4 pracowników do drążenia wyrobiska.

O godzinie 2115, podczas urabiania kombajnem skał stropowych, w tym łupków ilastych zmiennie zapiaszczonych, doszło do zapalenia metanu. Palący się metan został ugaszony przez kombajnistę, przy użyciu gaśnic proszkowych.

W związku z zapaleniem metanu żaden z zatrudnionych w przodku pracowników nie zgłosił wypadku.

Przyczyną zapalenia metanu w przodku chodnika drenażowego 12a w pokładzie 404/4, było iskrzenie spowodowane mechanicznym urabianiem łupka ilastego zmiennie zapiaszczonego, zalegającego w stropie pokładu.

W związku z zaistniałym zapaleniem metanu Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

1) drążenia chodnika drenażowego 12a w pokładzie 404/4, do czasu:
a) zweryfikowania i ponownego zaopiniowania przez zespoły do spraw rozpoznawania i zwalczania zagrożeń „Projektu technicznego drążenia wyrobisk korytarzowych: pochylnia 14, chodnik drenażowy 12a oraz chodnik drenażowy 12 w pokł. 404/4 …” z uwzględnieniem profilaktyki zagrożenia metanowego, w tym zasad urabiania kombajnem zwięzłych skał o średniej i dużej skłonności do iskrzenia,
b) zabudowy dodatkowego czujnika metanometrii automatycznej, w odległości nieprzekraczającej 2m od czoła przodka i powodującego wyłączenie kombajnu po przekroczeniu zawartości 0,5% metanu,

2) eksploatacji kombajnu chodnikowego typu R-130 w chodniku drenażowym 12a
w pokładzie 404/4, do czasu:
a) zabudowania czujnika przepływu cieczy, umożliwiającego monitorowanie nastawionych wartości minimalnego i maksymalnego przepływu,
b) zastosowania w baterii zraszającej wyłącznie dysz typu KSTK/IR-1,5 z gniazdami typu GNIZ,
c) uszczelnienia połączenia segmentów lutni wirowej typu WIR-800K/DW/LW,

oraz nakazał zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zapalenia metanu, zaistniałego w dniu 25.03.2013 r. w przodku drążonego chodnika drenażowego 12a w pokładzie 404/4 na poziomie 850 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry