25.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/gg-03/2008

Katowice, dnia 7.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 12/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 25.07.2008 r.  wskutek opadu skał stropowych około godziny 945, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Odział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ pracownik firmy PeBeKa S.A. w Lubinie, górnik p/z., lat 49, pracujący w górnictwie 13 lat.

Wypadek miał miejsce w przodku komory 5 z pasa 5 na poziomie 1100 m w odległości 4500 m od szybu R-IX, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Odział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Wyrobisko w miejscu wypadku posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 7 m i wysokość około 3,2 m.

Firma PeBeKa S.A. w Lubinie wykonywała, zgodnie z umową cywilną, roboty chodnikowe i zabudowę stropu wyrobisk przyszłej komory maszyn ciężkich (KMC) zgodnie z projektem technicznym, w rejonie skrzyżowania upadowej H-20 i chodnika T-169a. Do zabezpieczania stropu wyrobisk zastosowano kotwy wklejane, długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,2 x 1,2 m.

W dniu 25.07.2008 r., na zmianie I wielozmianowego systemu pracy, zespół w skład którego wchodził operator SWK nr 20 i jego pomocnik otrzymali od sztygara zmianowego zadanie kotwienie stropu w przodku K-5/P5 KMC/T169a. Około godziny 945, w czasie wykonywania tych czynności, po lewej stronie w części niezabudowanej wyrobiska odspoiła się dolomitowa łata skalna o wymiarach około 1,0 x 0,5 x 0,15 i spadając przygniotła nogi pomocnika kotwiarki . Znajdujący się w tym czasie w kabinie operator kotwiarki zaalarmował sztygara zmianowego. Razem przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Równocześnie przez Dyspozytora Górniczego kopalni wezwali pomoc lekarską. Przybyły na miejsce lekarz ratownik zaopatrzył medycznie poszkodowanego stwierdzając, w wyniku wstępnych oględzin lekarskich, u poszkodowanego uraz wielomiejscowy: otwarte złamanie prawego podudzia oraz złamanie lewego podudzia. W trakcie badań w szpitalu u poszkodowanego stwierdzono uraz wielonarządowy oraz wstrząs. Podczas opatrywania medycznego (operacji) przeprowadzono u poszkodowanego amputację podudzia prawej nogi.

W dniu 26.07.2008 r. o godz. 515 wskutek odniesionych obrażeń poszkodowany zmarł.

Przyczyną wypadku było nagłe odspojenie się bryły skalnej ze stropu i uderzenie oraz przygniecenie poszkodowanego. Do wypadku przyczyniło się przebywanie poszkodowanego w strefie niezabudowanej - poza ostatnim rzędem zabudowanych kotew.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego „Rudna”:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego - KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w komorze K-5 na odcinku od pasa P-5 do czoła komory K-5 do czasu:
    - zabezpieczenia stropu w części przyprzodkowej komory K-5,
    - usunięcia zagrożenia w postaci spękanych i odspajających się brył skalnych na ociosach komory K-5 poprzez wykonanie obrywki i zabezpieczenia ociosów na odcinku od pasa P-5 do czoła komory.
  2. Zapoznać pracowników zakładu górniczego oraz podmiotów wykonujących roboty w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry