25.10.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.11.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 51/2013/EW

w sprawie katastrofy budowlanej - uszkodzenia segmentów stalowej estakady kablowej, zaistniałej w dniu 25 października 2013 r. około godziny 1120 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

W dniu 25 października 2013 r. o godzinie 1120 samochód ciężarowy z zabudowanym dźwigiem hydraulicznym HDS, poruszający się drogą wewnątrzzakładową na terenie Zakładu Górniczego Janina, uderzył podniesionym ramieniem dźwigu HDS w estakadę kablową Nr 2, zabudowaną pomiędzy główną stacją zasilającą 6/0,5/0,4/0,231 kV GSZ-1 a budynkiem obiektu kompleksowego Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miału (ZWIOM). W wyniku uderzenia zniszczeniu uległ segment estakady nad drogą wewnątrzzakładową, a segment wzdłuż drogi został uszkodzony.

W wyniku katastrofy budowlanej nikt nie został poszkodowany oraz nie doszło do uszkodzenia prowadzonych na estakadzie linii kablowych zasilających podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia zakładu górniczego.

W związku z katastrofą nie odnotowano zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego.

W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca katastrofy Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzje, w których:

 • zakazał użytkowania segmentów estakady kablowej nr 2 pomiędzy główną stacją zasilającą 6/0,5/0,4/0,231 kV GSZ - 1 a budynkiem obiektu kompleksowego ZWIOM, 
 • nakazał między innymi:
  - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające miejsce katastrofy oraz uszkodzoną estakadę do czasu zakończenia prac komisji powołanej przez Dyrektora SUG w celu zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej,
  - wykonać projekt rozbiórki zniszczonego przęsła estakady,
  - dokonać rozbiórki zniszczonego przęsła estakady, zlokalizowanego nad drogą wewnątrzzakładową,
  - wykonać projekt naprawy uszkodzonego przęsła estakady zlokalizowanego wzdłuż drogi wewnątrzzakładowej, uwzględniający jej obecny stan techniczny oraz linie kablowe prowadzone w jej obrębie,
  - naprawić uszkodzone przęsło estakady zlokalizowane wzdłuż drogi wewnątrzzakładowej,
  - zabezpieczyć ruch pieszy i kołowy w obrębie uszkodzonej estakady, adekwatnie do postępu robót budowlanych.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej prowadzi komisja powołana przez Dyrektora SUG.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach

do góry