26.01.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.02.2013 r.

I N O R M A C J A Nr 4/2013/EW

o pożarze, zaistniałym w dniu 26 stycznia 2013 r. około godziny 1640, w komórce strzałowych - miejscu odpalania przodków, zlokalizowanej w przecince nr 2, pomiędzy upadowymi D-2 i D-3, w rejonie SW w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Pożar miał miejsce w dniu 26 stycznia 2013 r., około godziny 1640, w przecince nr 2, pomiędzy upadowymi D-2 i D-3, w rejonie Sieroszowice Wschodnie (SW), na poziomie 1020 m, w odległości około 250 m od szybu wdechowego SW-1. W przecince tej zlokalizowana była komórka górników strzałowych i miejsce odpalania otworów strzałowych dla robót wykonywanych w rejonie oddziału górniczego G-51. Komórka górnicza oddzielona była od upadowej D-2 tamą murową z oknem wentylacyjnym, a od upadowej D-3 kratą stalową z drzwiami zamykanymi na kłódkę. Przed kratą, od upadowej D-3 znajdował się punkt odpalania. Wyrobisko w miejscu pożaru miało szerokość ok. 7 m i wysokość ok. 3 m. Strop przecinki zabudowany był obudową kotwiową, dodatkowo wzmocniony stojakami drewnianymi.

Upadowe D-2 i D-3 oraz przecinka nr 2 przewietrzane były prądem powietrza świeżego, doprowadzanym od szybu SW-1 z poziomu 1020 m, kierowanym dalej do oddziału G-5. Powietrze zużyte odprowadzane było do szybu wydechowego SW-3. Ilość powietrza świeżego, płynącego upadową D-2 i D-3 przy przecince nr 2 wynosiła około 7500 m3/min. Komora strzałowych w przecince 2 posiadała połączenie wentylacyjne do prądu powietrza świeżego w pochylni D-2, w postaci okna w tamie murowej, pod stropem wyrobiska.

W sobotę, dnia 26 stycznia 2013 r., na zmianie II WSP, około godziny 1640 w komórce strzałowych, z nieustalonych przyczyn, wystąpił pożar. Po otrzymaniu zgłoszenia o pojawieniu się dymów w upadowej D-3 na wysokości przecinki nr 6, dyspozytor górniczy wezwał ratowników z pogotowia Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (JRGH) i przystąpił do wykonywania dalszych procedur obowiązujących na wypadek pożaru. W strefie zagrożenia znalazły się 92 osoby zatrudnione w rejonie oddziału G-5 firmy PeBeKa, komorze maszynowej C-50E oraz w rejonie oddziału wydobywczego G-51. Zagrożona załoga wycofała się samodzielnie drogami ucieczkowymi do szybu SW 1. Po wyjeździe na powierzchnię, 14 pracowników, którzy użyli aparatów ucieczkowych zostało przebadanych przez lekarzy. U żadnego z przebadanych nie stwierdzono śladów zatrucia. Po ugaszeniu pożaru akcję ratowniczą zakończono o godzinie 1930.

Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją z dnia 26.01.2013 r. nakazał wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji przecinki 2, pomiędzy upadowymi D-2 i D-3 do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska (stanu obudowy, ociosów oraz stateczności stropu) w miejscu zaistniałego pożaru w taki sposób by nie naruszyć śladów po powstałym pożarze,
  • przeprowadzenia oględzin miejsca pożaru przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.

Dnia 28.01.2013 r. na zmianie I, dokonano oględzin rejonu zdarzenia. Na stropie przecinki nr 2 stwierdzono świeże spękania i złuszczenia spowodowane działaniem wysokiej temperatury. Stalowe, trójkątne podkładki kilku kotew były odgięte do wyrobiska. Stwierdzono także opadnięcie górnych fragmentów ociosów, z których rumosz zalegał na wypalonych elementach wyposażenia komórki. Pod stropem, w kilku miejscach zwisały miedziane przewody z wypaloną izolacją. Na spągu zalegały metalowe elementy po wypalonym wyposażeniu komórki strzałowych, takie jak: szafka na zapalarki ze spalonymi dwiema zapalarkami typu TZK-350, metalowe okucia po skrzyniach strzałowych, puszki strzałowe, niezidentyfikowane metalowe pojemniki, zwoje wypalonego przewodu ochronnego SDY 1 x 0,75 x 2, elementy fotela i krzeseł, itp. oraz wypalone w dużej części drewniane stojaki stanowiące pierwotnie obudowę dodatkową wyrobiska i zabezpieczenie miejsca odpalania. W kilku miejscach na spągu zalegały jarzma stalowe z odcinkami łańcucha, służące do zabezpieczania stojaków przed przewróceniem. W drzwiach kraty oddzielającej komórkę strzałowych od strony upadowej D-3 i przed kratą leżały szafy stalowe z kubkami, szklankami, butelkami, słoikami, widelcami, nożami oraz zwęglonymi rękawicami i innymi, spalonymi resztkami niezidentyfikowanych przedmiotów. Rozmieszczenie szaf i reszty wyposażenia świadczyło o ich przemieszczaniu w czasie akcji gaszenia i chłodzenia. Wiązka kabli (2 x 6 kV, 2 x 500V, 1 x 230V oraz 3 przewody teletechniczne), przebiegająca upadową U-3 od strony komórki, miała, na jej wysokości, wypaloną lub nadtopioną izolację, wskazująca na działanie wysokiej temperatury z zewnątrz. Zniszczone odcinki tych kabli były wycięte z ich pierwotnych tras na wysokości komórki i pozostawione w stanie nienaruszonym do oględzin. Uszkodzone kable zostały uzupełnione poprzez wykonanie wstawek i przeniesione, na tym odcinku, przeciwległy ocios. Stan stropu przecinki, poddanego termicznemu oddziaływaniu pożaru, pozwalał na wejście około 1-2 m za kratę i uniemożliwił bezpieczne przeprowadzenie szczegółowych oględzin w pozostałej części komórki strzałowych. Wskutek opadnięcia brył skalnych ze stropu i ociosów na spąg komórki oraz działań związanych z gaszeniem pożaru, w czasie oględzin nie można było jednoznacznie ustalić źródła ognia i przyczyn pożaru.

Przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia lub zwarcie w instalacji elektrycznej 230V wewnątrz komórki.

Po przeprowadzeniu oględzin, Dyrektor OUG we Wrocławiu nakazał, Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie, decyzjami z dnia 28.01.2013 r:

I znak WRO.0238.1.2013.DEM:

a) wykonać, przez właściwą jednostkę do spraw pożarów w podziemiach kopalń, badania miejsca zaistniałego pożaru w przecince nr 2 pomiędzy upadowymi D-2 i D-3 oraz zabezpieczonych dowodów podczas przeprowadzonych oględzin, celem ustalenia przyczyny i okoliczności pożaru.
b) przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym.

II L.dz.WRO.0231.3.2013.DG-1 wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej przecinki nr 2, pomiędzy upadowymi D-2 i D-3 do czasu:

c) zabezpieczenia stropu przecinki P-2, pomiędzy upadowymi D-2 i D-3, w sposób umożliwiający przeprowadzenie badań miejsca pożaru przez jednostkę właściwą do spraw pożarów w podziemiach kopalń.
d) zakończenia oględzin miejsca pożaru przez jednostkę właściwą do spraw pożarów w podziemiach kopalń.
III L.dz.: WRO.0606.1.2013.DG-1
e) przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli indywidualnych szafek pracowników na stałych miejscach pracy w podziemiach zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w celu wyeliminowania przypadków użytkowania sprzętu elektrycznego nie spełniającego wymagań technicznych do stosowania w wyrobiskach podziemnych, nie posiadającego stosowanego zezwolenia KRZG.
f) wzmożenie kontroli, mających na celu zabezpieczenie przed wnoszeniem do wyrobisk zakładu górniczego tytoniu oraz przyrządów do wzniecania ognia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry