26.02.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2014/EW

w sprawie zawału, zaistniałego w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 245 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zawał zaistniał w przekopie południowo-równoległym na poziomie 1000 m. Przekop wykonano w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w obudowie typu ŁP10/V29/4/A z rozstawem odrzwi 0,75 m. Odrzwia obudowy stabilizowano rozporami dwustronnego działania i do opinki stosowano okładziny żelbetowe układane ażurowo. Na elementach obudowy wyrobiska widoczna była korozja. W wyrobisku zabudowany był między innymi przenośnik taśmowy typu PPT-1200 odstawy głównej, służący do transportu urobku pochodzącego ze ściany 251 w pokładzie 408 oraz ściany 713 w pokładzie 401.

W dniu 26 lutego 2014 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 030, prowadzono eksploatację pokładów 408 i 401 odpowiednio ścianami 251 i 713. Odstawa w przekopie południowo-równoległym na poziomie 1000 m wykorzystywana byłą także do transportu urobku z drążonych wyrobisk tj. chodnika 10z badawczego w pokładzie 405/2wg, przecinki ściany 839a w pokładzie 405/2wg i upadowej Iaz w pokładzie 405/2wd. Około godziny 245 dyspozytor ruchu został poinformowany przez górnika oddziału transportu dołowego GTD2-219, zatrudnionego do utrzymania ruchu urządzeń odstawy głównej, o zatrzymaniu ruchu przenośnika taśmowego typu PPT-1200, zabudowanego w przekopie południowo-równoległym na poziomie 1000 m, w wyniku opadu skał stropowych w tym wyrobisku. Zawał objął odcinek przekopu południowo-równoległego o długości około 8 m, pomiędzy 2182 mb do 2190 mb od objazdu szybu VI. Obudowa przekopu została połamana i przewrócona, w wyniku utraty podporności i stabilności, w związku z jej nieprawidłowym stanem. Przemieszczenie grawitacyjne mas skalnych do wyrobiska spowodowało wyrwę w stropie do wysokości około 2,0 m. Przepływ powietrza był zachowany. Skutki zawału swym zasięgiem nie objęły pracowników.

Przyczyną zawału skał stropowych w przekopie południowo-równoległym na poziomie 1000 m, była utrata stabilności i podporności obudowy wyrobiska.
W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach:

 1. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji objętych skutkami zawału w przekopie południowo-równoległym poziom 1000 m:
  •  przenośnika taśmowego typu PPT-1200 do czasu doprowadzenia stanu technicznego konstrukcji przenośnika do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz potwierdzenia prawidłowego stanu technicznego przenośnika przez komisję, której skład ustali kierownik ruchu zakładu górniczego,
  • dwóch kabli elektroenergetycznych typu YHKGXSekFtlyn 3x150/30mm2 odpływowo - dopływowych, zainstalowanych pomiędzy rozdzielniami R-103 i R-106 oraz kabla elektroenergetycznego typu YHKGXeky 3 x 50/25 mm2 zasilającego stację transformatorową typu MAR-G2-1400/6/1/PM o numerze kopalnianym 257, do czasu przeprowadzenia pomiarów rezystancji izolacji tych kabli oraz potwierdzenia ich prawidłowego stanu technicznego przez komisję, której skład ustali kierownik ruchu zakładu górniczego,
 2. nakazał:
  • roboty związane usuwaniem zawału zaistniałego w przekopie południowo - równoległym poziom 1000 m prowadzić w oparciu o szczegółową technologię zaopiniowaną przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych oraz zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • zinwentaryzować i zabezpieczyć elementy obudowy chodnikowej wytransportowane podczas usuwania skutków zawału w przekopie południowo-równoległym poziom 1000m,
  • ustalić szczegółowy zakres kontroli zagrożeń naturalnych i zabezpieczenia wyrobisk w rejonach gdzie wstrzymane zostały roboty w wyniku zawału zaistniałego w przekopie południowo-równoległym poziom 1000 m,
  • skontrolować i ocenić stan techniczny obudowy w przekopie południowo - równoległym poziom 1000 m, zwłaszcza w przypadkach, gdzie jej elementy uległy korozji w celu zapewnienia utrzymania właściwej stabilność i podporność obudowy wyrobiska.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry