26.07.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.07.2010 r.

INFORMACJA Nr 48/2010/EW

w sprawie osuwiska na zboczu stałym Odkrywki Jóźwin IIB zaistniałego w dniu 26.07.2010r. o godz. 745 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A.

Zdarzenie zauważono na zmianie I o godzinie 745 w rejonie punktu widokowego, gdzie przemieszczeniu pionowemu uległy płyty betonowe, stanowiące podbudowę tarasu widokowego. Stwierdzono widoczny zrzut osuwiska. Wartość zrzutu pionowego w osiowej części osuwiska wynosiła maksymalnie ok. 30-50 cm W wyniku dalszych obserwacji stwierdzono rozwój osuwiska na długości ok. 300 m w rejonie nieczynnych studni odwadniających bariery zewnętrznej JBZ-9, JBZ-10, JBZ-11, JBZ-12. Kubaturę osuwiska oszacowano na ok. 800 tys. m3.

Teren niebezpieczny wokół osuwiska został wyznaczony i zabezpieczony.
W rejonie osuwiskowym w ramach posiadanych pozwoleń i decyzji zrealizowano częściowo wycinkę drzew rosnących wzdłuż strefy spękań oraz starego rowu odwadniającego, od strony południowej, w odległości od jednego metra do kilkunastu metrów od strefy spękań.
Na powierzchni rozwijającego się osuwiska widoczne są spękania o szerokości od kilku do 25 cm. Na podstawie obserwacji sąsiedniego, podzwałowanego i nieaktywnego osuwiska z roku 2007 r., które wystąpiło w bezpośrednim sąsiedztwie (w rejonie studni JBZ-8) można przypuszczać, że rozwój obecnego osuwiska będzie obejmować I, II i III piętro nadkładowe od rzędnych + 102,0 m n.p.m. do rzędnych +52 m n.p.m.

Zaobserwowane spękania w rejonie studni JBZ-12 świadczą o jego dalszym rozwoju. Skarpa w miejscu osuwiska zbudowana jest z:

  • I piętro – gliny zwałowe zlodowacenia północnopolskiego i środkowopolskiego,
  • II piętro- gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego,
  • III piętro – w stropie gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego, w dolnej części mioceńskie iły nadwęglowe.

W strefie potencjalnego zagrożenia na odcinku około 150 m , w odległości od 17,0 do 43,0 m od dolnej granicy skarpy stałej III pietra nadkładowego przebiegają dwa rurociągi tłoczne o średnicach Ø 700 mm i Ø 500 mm odprowadzające wody w ilości średnio 22m3/min z pompowni głównej PS-1.

W związku z osuwiskiem Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego nakazał:

  1. Wyznaczyć strefę zagrożenia i ją oznakować,
  2. Wykonać pomiary geodezyjne i mapę osuwiska oraz dokumentację strefy zagrożenia,
  3. Założyć dodatkowe bazy pomiarowe, służące dalszej obserwacji rozwoju osuwiska na odcinku nieczynnych studni bariery zewnętrznej JBZ-9, JBZ-10, JBZ-11, JBZ-12.

W dniu 27 lipca 2010 roku odbyło się posiedzenie zespołu zagrożeń naturalnych, na którym omówiono dalsze działania związane z osuwiskiem oraz sposobem podzwałowania osuwiska a także przełożenia zagrożonych rurociągów odprowadzających wody z pompowni głównej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry