26.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.09.2010 r.

INFORMACJA Nr 62/2010/EW

w sprawie zdarzenia (wybuchu i pożaru w zbiorniku ropy naftowej) w dniu
26 sierpnia 2010 r o godz. 1050 w zakładzie górniczym Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka, należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, zaistniałego podczas prac spawalniczych prowadzonych w ramach zagospodarowania odwiertu Krościenko 4K.

W dniu 26.08.2010 r. na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka prowadzono prace w ramach zagospodarowania odwiertu Krościenko 4K.
Dane odwiertu Krościenko 4K: 

 • wiercenie ukończono 01.02.1996 r.,
 • głębokość wiercenia 1718 m,
 • zarurowanie:
  • 13 3/8” – 0-204 m cementowane do wierzchu,
  • 9 5/8” – 0-187 m cementowane do wierzchu,
  • 6 5/8” – 0 – 1450 m cementowane do 485 m,
 • głębokość stropu korka – 889 m,
 • rury syfonowe 2 3/8” – 0 – 867,9 m,
 • perforacja – 872 – 887 m,
 • w odwiercie przeprowadzono 4 testy produkcyjne, ostatni
  01.09. – 29.12.2005 r. Odwiert nie był eksploatowany.

Roboty budowlane wykonywane były w oparciu o wydane przez Dyrektora OUG w Krośnie pozwolenie na budowę (decyzja nr 12 z dnia 22.03.2010 r., znak KRO 0235/0006/10/2/Wrz). Zakres prowadzonych w tym dniu prac obejmował podłączenie ropociągów pompy ropy naftowej w tłoczni ropy. Przeprowadzenie ww. prac wymagało wykonania prac spawalniczych na rurociągu od zbiornika V – 50 m3 do pompy ropy w nowo wybudowanej tłoczni ropy. Adaptowany zbiornik był wcześniej używany do magazynowania ropy naftowej i zawierał pozostałości węglowodorów ciekłych. W wyniku wysokiej temperatury zewnętrznej nastąpiło odparowanie lekkich frakcji węglowodorów i wytworzenie mieszaniny wybuchowej wewnątrz zbiornika. Prace prowadzone były przez dwuosobowy zespół pracowników pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru niższego. Po rozpoczęciu prac spawalniczych w tłoczni ropy, w odległości ok. 20 m od baterii zbiorników nastąpił zapłon mieszaniny wybuchowej w zbiorniku, rozerwanie zbiornika w górnej jego części i zdeformowanie powierzchni bocznych. W wyniku dotychczasowego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż nie dopełniono warunków w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych. Prace prowadzono na armaturze w przepompowni, gdzie w pobliżu wykonywanych prac znajdowało się wyprowadzenie rurociągu łączącego zbiornik V-50 z pomieszczeniem tłoczni ropy. Wytworzona w zbiorniku atmosfera wybuchowa wypełniła rurociąg 2”, którego nie zaślepiony króciec wyprowadzony był w budynku tłoczni ropy w pobliżu prowadzonych prac spawalniczych. Prowadzone prace spawalnicze zainicjowały zapłon mieszaniny wybuchowej w rurociągu, w wyniku czego nastąpiło przedostanie się płomienia do zbiornika. Przed rozpoczęciem prac nie dokonano odłączenia zbiornika od instalacji oraz zamontowania zaślepek stalowych na połączeniach łączących zbiornik z instalacją pompy ropy. Osoba dozoru ruchu bezpośrednio nadzorująca prace nie dopełniła obowiązku sprawdzenia miejsca prowadzonych prac.

Akcja gaśnicza prowadzona była przez PSP w Krośnie – początek akcji gaśniczej 1056, koniec akcji 1159.

Przyczyną zdarzenia (wybuchu i pożaru w zbiorniku ropy naftowej) zaistniałego podczas prac spawalniczych prowadzonych w ramach zagospodarowania odwiertu Krościenko 4K był zapłon mieszaniny wybuchowej wewnątrz rurociągu 2” łączącego zbiornik ropy naftowej V-50 z instalacją w budynku tłoczni ropy, w wyniku czego doszło do rozerwania zbiornika V-50 i pożaru pozostałości ropopochodnych w zbiorniku.

Do zdarzenia przyczyniło się:

 • nienależyte wypełnienie obowiązków osoby dozoru ruchu bezpośrednio nadzorującej prowadzone prace,
 • niedopełnienie warunków w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych na instalacjach zbiornika magazynującego węglowodory.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie w trybie art.113 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. Nr.228 z 2005 r poz.1947 z późniejszymi zmianami) wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia prac pn. „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z zagospodarowaniem odwiertu Krościenko 4K” na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka, związanych z podłączeniem zbiornika ropy do pompy wirowej, do czasu szczegółowego zapoznania pracowników, w zakresie bezpiecznej realizacji w/w prac i mogących wystąpić zagrożeń.

Informację przygotowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry