26.08.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 3.09.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 60/2010/EW

o wypadku lekkim, związanym z nawierceniem i detonacją niewypału, zaistniałym w dniu 26.08.2008 r. około godziny 1450, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ górnik operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią, lat 43, pracujący w górnictwie 22 lata.

W dniu 26.08.2008 r., na zmianie II wielozmianowego systemu pracy (WSP) operator wozu wiertniczego nr 213 i otrzymał od sztygara zmianowego zadanie odwiercenia otworów strzałowych w przodku upadowej F-6 drążonej z przecinki 6. Około godziny 1450 w trakcie wiercenia otworu strzałowego w czole przodka, w odległości około 0,8 m od stropu wyrobiska przy prawym ociosie, doszło do nawiercenia i wybuchu niezdetonowanych środków strzałowych z poprzedniego odstrzału. W wyniku eksplozji, dynamicznie przemieszczające się odłamki skalne spowodowały liczne rany twarzy i klatki piersiowej operatora wiertnicy.

Poszkodowany operator o własnych siłach opuścił maszynę i po udzieleniu mu pierwszej pomocy przez pracowników zatrudnionych w oddziale, został wydany na powierzchnie i odwieziono go karetką pogotowia do szpitala w Głogowie, a następnie do szpitala MCZ w Lubinie. W dniu 27.08.2010 r. został przewieziony na oddział okulistyczny Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W miejscu wypadku lekkiego (na wysokości kabiny operatora maszyny) wyrobisko posiadało wymiary: szerokość przy stropie około 7,4 m, wysokość około 2,7 m. W miejscu wypadku strop wyrobiska był zabudowany kotwami rozprężnymi o długości 1,6 m w siatce kotwienia 1,5m x 1,5m. Wiertnica typu FACE MASTER 1,7 numer zakładowy 213 znajdowała się odległości około 7,4 m od czoła przodka upadowej F-5 i ustawiona była organem roboczym w kierunku czoła przodka. Żerdź wiertnicy była zagłębiona w wierconym otworze na głębokość ok. 0,7 m a widoczna część żerdzi wynosiła 2,9 m. W wyniku detonacji żerdź wiertnicza uległa skrzywieniu. Na maszynie widoczna była warstwa pyłu skalnego i drobne odłamki skalne. Kabina operatora była wyposażona w osłonę, zgodnie z ustaleniami dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że czoło przodka upadowej F-5 w wyniku niepełnego urobienia nie stanowiło płaszczyzny tzn. miało „wyoblony” kształt. W czole przodka widoczne były pozostałości po otworach strzałowych, tzw. fajki w ilości 28 sztuk o długości od 1,1 do 1,5 m. W odległości około 3,0 m od tarczy czoła przodka wysokość wyrobiska wynosiła około 2,5 m i zmniejszała się do około 1,8 m w samym czole przodka. Ograniczenie wysokości wyrobiska było związane z powstałym wskutek niewłaściwego urobienia calizny progiem spągowym, który uniemożliwił zabudowanie stropu w prawej części wyrobiska (ostatni pełny rząd kotew był zabudowany w odległości 3,0 m od czoła przodka, lewa strona stropu była zabudowana dwoma kotwami, z których jedna znajdowała się w odległości 1,5 m od czoła przodka, lewa strona stropu była zabudowana dwoma kotwami, z których jedna znajdowała się w odległości 1,5 m od czoła przodka przy lewym ociosie, a druga około 2,8 m od lewego ociosu i około 1,5 m od „wyoblenia” czoła przodka). Gabaryty wyrobiska były niezgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie technicznym.

Przyczyną wypadku lekkiego spowodowanego nawierceniem niewypału i wybuchem MW było uderzenie pracownika dynamicznie przemieszczającymi się odłamkami skalnymi w wyniku czego poszkodowany doznał licznych ran twarzy i klatki piersiowej oraz zaprószenia obu oczu.
Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego - KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie - w przodku upadowej F-5 powyżej wysokości przecinki 6 w oddziale G-63 do czasu: 
    • dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy w tym pozostałych otworów zawiedzonych, tzw. fajek,
    • doprowadzenia gabarytów i stanu obudowy wyrobiska do zgodnych z ustaleniami zawartymi w Projekcie technicznym drążenia wyrobisk przygotowawczych w filarze F Filar rejon GG-6 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  2.  Wstrzymać ruch samojezdnego wozu wiertniczego typu FACE MASTER 1,7 nr zakładowy 213 uszkodzonego w wyniku zaistniałego wybuchu.
  3. Ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia w/w maszyny do najbliższej komory przeglądowo naprawczej.

    Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry