godło Polski
PL EN

27 01 2017

Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                 

Katowice, dnia 7 marca 2017 r.

INFORMACJA Nr 2/2017śm./EW

o wypadku zbiorowym (1 śmiertelny i 1 lekki), zaistniałym w dniu 27.01.2017r., około godziny 2050 w KHW S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła” w Mysłowicach, w chodniku 588 w pokładzie 501, na poziomie 665m, któremu ulegli górnicy firmy PTW URAN Sp. z o.o.: górnik lat 51 (wypadek śmiertelny), pracujący w górnictwie 31 lat oraz górnik przodowy lat 55 (wypadek lekki), pracujący w górnictwie 29 lat.

Wypadek zaistniał w przodku chodnika 588 w pokładzie 501, na poziomie 665 m, drążonego przez Przedsiębiorstwo Techniczno - Wdrożeniowe URAN Sp. z o.o. Pokład 501, o miąższości od 3,0 m do 4,65 m i nachyleniu do 6o, zaliczony został do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, czwartej kategorii zagrożenia metanowego, trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz pierwszego stopnia zagrożenia wodnego.

Drążenie chodnika 588, przewietrzanego wentylacją odrębną ssącą z wykorzystaniem lutniociągu o średnicy 1000 mm, rozpoczęto w dniu 20 grudnia 2016 r. Na początkowym odcinku o długości około 23 m wyrobisko wykonano w obudowie typu  ŁP15/V32/4/A, z rozstawem odrzwi co 0,5 m, a następnie drążono w obudowie typu ŁP12/V32/4/A, z rozstawem odrzwi co 0,75 m, za pomocą kombajnu chodnikowego typu AM-50. Do dnia 27.01.2017 r., wykonano 41,5 m wyrobiska, prowadząc chodnik w węglu, bezpośrednio pod warstwą łupku ilastego i z pozostawieniem w spągu łaty węgla o grubości do około 0,45 m. W czole przodka, w odległości około 0,45 m od stropu, występował przerost łupku ilastego o grubości od 0,3 m do 0,6 m.

W dniu 27.01.2017 r., na zmianie „C”, rozpoczynającej się od godziny 1800, po urobieniu calizny przodka, pięcioosobowa brygada firmy URAN przystąpiła do zabudowy odrzwi obudowy typu ŁP12/V32/4/A. Przodowy wszedł na podest, a współpracujący z nim górnik ustawił łuk ociosowy i zaczął nim manewrować, w celu połączenia ze stropnicą. W trakcie tych czynności, około godziny 2050, ze stropu odspoiła się bryła łupku ilastego o wymiarach 1,4x0,4x0,25m, uderzając, przewracając i przygniatając górnika, w następstwie czego, doznał on rozległych obrażeń klatki piersiowej, a przodowy został zrzucony z pomostu, doznając rany tłuczonej uda lewego oraz przedramienia prawego.

Poszkodowanych wydano na powierzchnię i przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Około godziny 000 w dniu 28.01.2017 r., stwierdzono zgon górnika, który był następstwem wstrząsu urazowego i krwotocznego.

Prawdopodobną przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie górników, przebywających pod niezabezpieczonym stropem, bryłą łupku ilastego o wymiarach 1,4x0,4x0,25m, odspojoną ze stropu w przodku chodnika 588, po wykonaniu nadmiernego otwarcia stropu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1) wstrzymać dalsze drążenie chodnika 588 w pokładzie 501, na poziomie 665 m oraz wykonywanie prac na wysokości, do czasu:

    - usunięcia skutków opadu skał stropowych i określenia sposobu bezpiecznej zabudowy odrzwi obudowy, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

    -  doprowadzenia obudowy ostatecznej do stanu zgodnego z ustaleniami projektu technicznego,

    -  wypełnienia pustych przestrzeni pomiędzy wyłomem a odrzwiami obudowy ostatecznej,

    -  wyposażenia przodka w narzędzia niezbędne do wykonania cyklu technologicznego,

    -  wyposażenia przodka w elementy umożliwiające zabudowę pomostu roboczego na wysięgniku kombajnu chodnikowego lub w elementy umożliwiające zabudowę innego pomostu do prac na wysokości, określonego w instrukcji zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego;

2)   przed wznowieniem drążenia chodnika 588 w pokładzie 501 w KHW S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła” w Mysłowicach, przeprowadzić komisyjny odbiór stanu obudowy chodnika oraz zabudowanych w nim maszyn i urządzeń, przez zespół powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego;

3)  o wynikach komisyjnego odbioru powiadomić niezwłocznie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego;

4)   zapoznać pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, z okolicznościami wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 27.01.2017 r., około godziny 2050.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry