27 04 2017 2

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                         

 Katowice, dnia 9 maja 2017 r.

INFORMACJA Nr 19/2017/EW

w sprawie wypadku lekkiego – chemicznego oparzenia elektrolitem nabłonka rogówki oka prawego i lewego, z rozerwanego akumulatora, który zaistniał w dniu 27.04.2017 r.,  o godz. 1650, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ ślusarz – mechanik, operator p/z, pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, lat 41, pracujący w górnictwie 10 lat.

Wypadek zaistniał w przecince P-33, pomiędzy chodnikami L-910c, a L-911c, oddziału górniczego G-8 PeBeKa, na poziomie 740 m, rejonu LW.

W dniu 27.04.2017 r. po zmianie I,  wóz odstawczy szufladowy typu CB4P-24K o numerze zakładowym 55 został pozostawiony w przecince P-33 pomiędzy chodnikami L-910c, a L-911c, jako niesprawny, z uwagi na brak możliwości jego uruchomienia. Informacja o niesprawności wozu została przekazana sztygarowi mechanicznemu i operatorowi wozu odstawczego na zmianie II. Celem ustalenia przyczyny uniemożliwiającej uruchomienie wozu, sztygar skierował ślusarza - mechanika w miejsce pozostawionej  maszyny. Po pobraniu narzędzi oraz rezerwowego akumulatora z komory maszyn ciężkich PeBeKa, ślusarz- mechanik przejechał pojazdem na komórkę górniczą G-8 PeBeKa, skąd zabrał operatora wozu odstawczego i wraz z nim udał się do niesprawnego wozu odstawczego. Przy wozie odstawczym, ślusarz - mechanik stwierdził niesprawny rozrusznik oraz rozładowany akumulator. Około godziny 1650, ślusarz - mechanik przystąpił do demontażu rozładowanego akumulatora. W wozie odstawczym zabudowane były dwa akumulatory elektryczne bezobsługowe kwasowo - ołowiane 180 Ah 12 V każdy, połączone szeregowo. Podczas tych czynności, doszło do gwałtownego rozerwania obudowy akumulatora wraz z uszkodzeniem górnej pokrywy oraz wyrzutu elektrolitu w kierunku twarzy ślusarza - mechanika. Po udzieleniu pierwszej pomocy, przez operatora wozu odstawczego, poszkodowanego przetransportowano na powierzchnię, skąd został odwieziony karetką pogotowia do Szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia – Oddział Okulistyczny w Lubinie. Według opinii wydanej w dniu 28.04.2017 r. przez lekarza, poszkodowany doznał: „(wybuch akumulatora) powierzchniowy uraz obu oczu. Erozja, lekkie oparzenie nabłonka rogówki OP i OL. Przypuszczalny okres niezdolności do pracy na skutek wypadku wyniesie do 7 dni”.       

Przyczyną wypadku było chemiczne oparzenie oczu, spowodowane wyrzutem elektrolitu z rozerwanego akumulatora.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji wozu odstawczego szufladowego typu CB4P-24K o numerze fabrycznym 014/2012 oraz zakładowym 55, do czasu:

  • przeprowadzenie przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego wskazanego powyżej wozu odstawczego na zaistniały wypadek, a w szczególności stanu technicznego instalacji elektrycznej, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno- ruchową producenta,
  • usunięcie nieprawidłowości w wyżej wymienionym wozie odstawczym, ujawnionych podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku dotyczących stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz ewentualnych nieprawidłowości wskazanych podczas przeprowadzania oceny przez właściwą jednostkę,
  • dokonanie odbioru technicznego i uzyskanie zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Ponadto nakazał Przedsiębiorcy ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu odstawczego szufladowego typu CB4P-24K o numerze fabrycznym 014/2012 oraz zakładowym 55, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.

Zobowiązał także Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do przeprowadzenia przez właściwą jednostkę, badania i oceny stanu technicznego wozu odstawczego szufladowego typu CB4P-24K o numerze fabrycznym 014/2012 i numerze zakładowym 55, jego wpływu na zaistniały wypadek, a w szczególności stanu technicznego instalacji elektrycznej w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno - ruchową producenta oraz przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry